Mye kan utrettes av få ingredienser. Kunstneren skaper det flotteste maleri av tre grunnfarger. La oss glede oss over kunsten, men enda mer over livet. For det er livet som inspirerer til kunsten.


mye-kan-utrettes-av-få-ingredienser-kunstneren-skaper-det-flotteste-maleri-av-tre-grunnfarger-la-oss-glede-oss-over-kunsten-men-enda-mer-over
margot sandsmarkmyekanutrettesavingredienserkunstnerenskaperdetflottestemaleritregrunnfargerossgledeoverkunstenmenendamerlivetforerlivetsominspirerertilkunstenmye kankan utrettesutrettes avav fåfå ingredienserkunstneren skaperskaper detdet flottesteflotteste malerimaleri avav tretre grunnfargerla ossoss gledeglede ossoss overover kunstenmen endaenda mermer overover livetdet erer livetlivet somsom inspirererinspirerer tiltil kunstenmye kan utretteskan utrettes avutrettes av fåav få ingredienserkunstneren skaper detskaper det flottestedet flotteste maleriflotteste maleri avmaleri av treav tre grunnfargerla oss gledeoss glede ossglede oss oveross over kunstenmen enda merenda mer overmer over livetfor det erdet er liveter livet somlivet som inspirerersom inspirerer tilinspirerer til kunsten

Livet imiterer kunsten langt mer enn kunsten imiterer livet. -Livet
livet-imiterer-kunsten-langt-mer-enn-kunsten-imiterer-livet
I livet går skjønnheten til grunne, men ikke i kunsten. -Leonardo da Vinci
i-livet-går-skjønnheten-til-grunne-men-ikke-i-kunsten
Den beste måten vi kan venne oss til å like det arbeidet vi har på, er å forestille oss hvordan livet ville arte seg uten. -Ukjent
den-beste-måten-vi-kan-venne-oss-til-å-like-det-arbeidet-vi-har-på-er-å-forestille-oss-hvordan-livet-ville-arte-seg-uten
Å avsløre kunsten og skjule kunstneren - det er kunstens mål. -Kunst
Å-avsløre-kunsten-og-skjule-kunstneren-det-er-kunstens-mål
Livet er tungt å bære, men la oss bare ikke ta det så høytidelig og gjøre oss så sarte! -Livet
livet-er-tungt-å-bære-men-oss-bare-ikke-ta-det-så-høytidelig-og-gjøre-oss-så-sarte