Musikere pensjonerer seg ikke, de slutter når det ikke er mer musikk igjen i dem.


musikere-pensjonerer-seg-ikke-slutter-når-det-ikke-er-mer-musikk-igjen-i-dem
musikermusikerepensjonerersegikkeslutternårdetikkeermermusikkigjendemmusikere pensjonererpensjonerer segseg ikkede slutterslutter nårnår detdet ikkeikke erer mermer musikkmusikk igjenigjen ii demmusikere pensjonerer segpensjonerer seg ikkede slutter nårslutter når detnår det ikkedet ikke erikke er merer mer musikkmer musikk igjenmusikk igjen iigjen i demmusikere pensjonerer seg ikkede slutter når detslutter når det ikkenår det ikke erdet ikke er merikke er mer musikker mer musikk igjenmer musikk igjen imusikk igjen i demde slutter når det ikkeslutter når det ikke ernår det ikke er merdet ikke er mer musikkikke er mer musikk igjener mer musikk igjen imer musikk igjen i dem

Livet slutter ikke å være morsomt når folk dør, og det slutter ikke å være alvorlig når folk ler. -Livet
livet-slutter-ikke-å-være-morsomt-når-folk-dør-og-det-slutter-ikke-å-være-alvorlig-når-folk-ler
Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt. -Charles B. Middelthon
det-kan-sies-mye-om-ny-musikk-det-lar-seg-sikkert-hevde-at-den-er-ny-men-om-den-også-er-musikk-kan-være-mer-tvilsomt
Norge er et så lite land at en ikke har råd til å være forbannet på folk i mer enn 14 dager om gangen - da er en avhengig av dem igjen. -Norge og nordmenn
norge-er-et-så-lite-land-at-ikke-har-råd-til-å-være-forbannet-på-folk-i-mer-enn-14-dager-om-gangen-da-er-avhengig-av-dem-igjen
Dårlige musikere gjør den nytten at man gjennom dem kan høre og fornemme hvilken kostelig og skjønn kunst musikken er, for hvitt oppfatter man best når man sammenlikner det med sort. -Musiker
dårlige-musikere-gjør-den-nytten-at-man-gjennom-dem-kan-høre-og-fornemme-hvilken-kostelig-og-skjønn-kunst-musikken-er-for-hvitt-oppfatter-man-best