Musikalske mennesker er så absurd urimelige. De ønsker alltid at man skal være totalt stum når man selv lengter etter å være stokk døv.


musikalske-mennesker-er-så-absurd-urimelige-de-ønsker-alltid-at-man-skal-være-totalt-stum-når-man-selv-lengter-etter-å-være-stokk-døv
oscar wildemusikalskemenneskererabsurdurimeligeønskeralltidatmanskalværetotaltstumnårselvlengteretterstokkdøvmusikalske menneskermennesker erer såså absurdabsurd urimeligede ønskerønsker alltidalltid atat manman skalskal værevære totalttotalt stumstum nårnår manman selvselv lengterlengter etteretter åå værevære stokkstokk døvmusikalske mennesker ermennesker er såer så absurdså absurd urimeligede ønsker alltidønsker alltid atalltid at manat man skalman skal væreskal være totaltvære totalt stumtotalt stum nårstum når mannår man selvman selv lengterselv lengter etterlengter etter åetter å væreå være stokkvære stokk døvmusikalske mennesker er såmennesker er så absurder så absurd urimeligede ønsker alltid atønsker alltid at manalltid at man skalat man skal væreman skal være totaltskal være totalt stumvære totalt stum nårtotalt stum når manstum når man selvnår man selv lengterman selv lengter etterselv lengter etter ålengter etter å væreetter å være stokkå være stokk døvmusikalske mennesker er så absurdmennesker er så absurd urimeligede ønsker alltid at manønsker alltid at man skalalltid at man skal væreat man skal være totaltman skal være totalt stumskal være totalt stum nårvære totalt stum når mantotalt stum når man selvstum når man selv lengternår man selv lengter etterman selv lengter etter åselv lengter etter å værelengter etter å være stokketter å være stokk døv

Når man er ung, lengter man ut; når man er gammel, lengter man hjem. -Cora Sandel
når-man-er-ung-lengter-man-ut-når-man-er-gammel-lengter-man-hjem
Skrap litt på en feminist, og du vil finne en kvinne som lengter etter å være et seksualobjekt. Forskjellen er bare at det ikke er det eneste hun lengter etter. -Betty Rollin
skrap-litt-på-feminist-og-du-vil-finne-kvinne-som-lengter-etter-å-være-et-seksualobjekt-forskjellen-er-bare-at-det-ikke-er-det-eneste-hun
For at en metafor skal være god, må den alltid være et bilde man kan male. -Voltaire
for-at-metafor-skal-være-god-må-den-alltid-være-et-bilde-man-kan-male
Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. -Lov
man-skal-ikke-plage-andre-man-skal-være-grei-og-snill-og-for-øvrig-kan-man-gjøre-hva-man-vil
Hvis man først skal gjøre noe, bør man gjøre det skikkelig. Hvis man først skal være kristen, kan man like godt være katolikk. -Muriel Spark
hvis-man-først-skal-gjøre-noe-bør-man-gjøre-det-skikkelig-hvis-man-først-skal-være-kristen-kan-man-like-godt-være-katolikk