Mot er ikke fravær av frykt, men det å bestemme seg for at noe annet er viktigere enn frykten.


mot-er-ikke-fravær-av-frykt-men-det-å-bestemme-seg-for-at-noe-annet-er-viktigere-enn-frykten
james neil hollingworthmoterikkefraværavfryktmendetbestemmesegforatnoeannetviktigereennfryktenmot erer ikkeikke fraværfravær avav fryktmen detdet åå bestemmebestemme segseg forat noenoe annetannet erer viktigereviktigere ennenn fryktenmot er ikkeer ikke fraværikke fravær avfravær av fryktmen det ådet å bestemmeå bestemme segbestemme seg forseg for atfor at noeat noe annetnoe annet erannet er viktigereer viktigere ennviktigere enn fryktenmot er ikke fraværer ikke fravær avikke fravær av fryktmen det å bestemmedet å bestemme segå bestemme seg forbestemme seg for atseg for at noefor at noe annetat noe annet ernoe annet er viktigereannet er viktigere enner viktigere enn fryktenmot er ikke fravær aver ikke fravær av fryktmen det å bestemme segdet å bestemme seg forå bestemme seg for atbestemme seg for at noeseg for at noe annetfor at noe annet erat noe annet er viktigerenoe annet er viktigere ennannet er viktigere enn frykten

Jeg lærte at mot ikke var fravær av frykt, men seieren over den. Den modige er ikke den som ikke føler seg redd, men den som beseirer frykten. -Nelson Mandela
jeg-lærte-at-mot-ikke-var-fravær-av-frykt-men-seieren-over-den-den-modige-er-ikke-den-som-ikke-føler-seg-redd-men-den-som-beseirer-frykten
Mot er uttrykk for motstand mot frykt, beherskelse av frykten - og har ingenting med mangel på frykt å gjøre. -Mark Twain
mot-er-uttrykk-for-motstand-mot-frykt-beherskelse-av-frykten-og-har-ingenting-med-mangel-på-frykt-å-gjøre
Mot er ikke fravær av frykt, men evnen til å gå videre selv om du er redd. -Ukjent
mot-er-ikke-fravær-av-frykt-men-evnen-til-å-gå-videre-selv-om-du-er-redd
Du kan ikke bestemme deg for å føle noe du ikke føler, men du kan bestemme deg for å gjøre det rette på tross av dine følelser. -Følelse
du-kan-ikke-bestemme-deg-for-å-føle-noe-du-ikke-føler-men-du-kan-bestemme-deg-for-å-gjøre-det-rette-på-tross-av-dine-følelser
Vær trofast mot det som ikke finnes noe annet sted enn i deg selv. -Være seg selv
vær-trofast-mot-det-som-ikke-finnes-noe-annet-sted-enn-i-deg-selv
Det finnes mennesker som ikke får ikke annet utbytte av sin formue enn frykten for å miste den. -Antoine de Rivarol
det-finnes-mennesker-som-ikke-får-ikke-annet-utbytte-av-formue-enn-frykten-for-å-miste-den