Morskjærligheten garanterer betingelsesløst barnets liv og deres behov ... Det forutsetter hos moren en holdning som vekker kjærlighet til live hos barnet, så det føler: det er godt å leve, det er godt å være en liten gutt eller en liten pike, det er godt å være her på jorden!


morskjærligheten-garanterer-betingelsesløst-barnets-liv-og-deres-behov-det-forutsetter-hos-moren-holdning-som-vekker-kjærlighet-til-live-hos
morskjærlighetmorskjærlighetengarantererbetingelsesløstbarnetslivogderesbehovdetforutsetterhosmorenholdningsomvekkerkjærlighettillivebarnetdetfølerergodtleveværelitenguttellerpikeherjordenmorskjærligheten garanterergaranterer betingelsesløstbetingelsesløst barnetsbarnets livliv ogog deresderes behovbehovdetdet forutsetterforutsetter hoshos morenmoren enen holdningholdning somsom vekkervekker kjærlighetkjærlighet tiltil livelive hoshos barnetså detdet følerdet erer godtgodt åå levedet erer godtgodt åå værevære enen litenliten guttgutt ellereller enen litenliten pikedet erer godtgodt åå værevære herher påpå jordenmorskjærligheten garanterer betingelsesløstgaranterer betingelsesløst barnetsbetingelsesløst barnets livbarnets liv ogliv og deresog deres behovderes behovbehov detdet forutsetterdet forutsetter hosforutsetter hos morenhos moren enmoren en holdningen holdning somholdning som vekkersom vekker kjærlighetvekker kjærlighet tilkjærlighet til livetil live hoslive hos barnetså det følerdet er godter godt ågodt å levedet er godter godt ågodt å væreå være envære en litenen liten guttliten gutt ellergutt eller eneller en litenen liten pikedet er godter godt ågodt å væreå være hervære her påher på jorden

Man kan ikke leve godt, elske godt eller sove godt uten å spise godt. -Virginia Woolf
man-kan-ikke-leve-godt-elske-godt-eller-sove-godt-uten-å-spise-godt
Det er ikke godt å være for fri. Det er ikke godt å få alle sine behov tilfredsstilt. -Blaise Pascal
det-er-ikke-godt-å-være-for-fri-det-er-ikke-godt-å-få-alle-sine-behov-tilfredsstilt
Det er ikke godt å være ung og ha meget liv i seg, som kan lide! -Ungdom
det-er-ikke-godt-å-være-ung-og-meget-liv-i-seg-som-kan-lide
Slik er det altså å være gift, tenkte Lily, en mann og kvinne som står sammen og ser på en liten pike leke med en ball. -Virginia Woolf
slik-er-det-altså-å-være-gift-tenkte-lily-mann-og-kvinne-som-står-sammen-og-på-liten-pike-leke-med-ball
Av og til er det godt å bare være krill -Være seg selv
av-og-til-er-det-godt-å-bare-være-krill
Å være glad i noen, det er godt - elske noen - det også. Men å være riktig forelsket, sånn virkelig forelsket - en pinefull tilstand. Det burde være en medisin mot slikt. -Irmgard Keun
Å-være-glad-i-noen-det-er-godt-elske-noen-det-også-men-å-være-riktig-forelsket-sånn-virkelig-forelsket-pinefull-tilstand-det-burde