Mitt liv var mitt eget. Det tilhørte ikke andre; det hadde sin egen kurs, sin egen bane, sitt eget bestikk. Jeg var ikke bundet til noen, og jeg ville ikke være det. Jeg måtte være uavhengig, og ingen skulle være avhengig av meg.


mitt-liv-var-mitt-eget-det-tilhørte-ikke-andre-det-hadde-egen-kurs-egen-bane-sitt-eget-bestikk-jeg-var-ikke-bundet-til-noen-og-jeg-ville-ikke
uavhengighetmittlivvarmittegetdettilhørteikkeandredethaddeegenkursbanesittegetbestikkjegbundettilnoenogjegvilleværedetmåtteuavhengigingenskulleavhengigavmegmitt livliv varvar mittmitt egetdet tilhørtetilhørte ikkedet haddehadde sinsin egenegen kurssin egenegen banesitt egeteget bestikkjeg varvar ikkeikke bundetbundet tiltil noenog jegjeg villeville ikkeikke værevære detjeg måttemåtte værevære uavhengigog ingeningen skulleskulle værevære avhengigavhengig avav megmitt liv varliv var mittvar mitt egetdet tilhørte ikketilhørte ikke andredet hadde sinhadde sin egensin egen kurssin egen banesitt eget bestikkjeg var ikkevar ikke bundetikke bundet tilbundet til noenog jeg villejeg ville ikkeville ikke væreikke være detjeg måtte væremåtte være uavhengigog ingen skulleingen skulle væreskulle være avhengigvære avhengig avavhengig av meg

Det er på mange måter det eneste eventyret jeg har vært vitne til i mitt eget liv. Jeg har sett noe vokse frem som jeg ikke trodde var mulig da det begynte å spire. -Data og Internett
det-er-på-mange-måter-det-eneste-eventyret-jeg-har-vært-vitne-til-i-mitt-eget-liv-jeg-har-sett-noe-vokse-frem-som-jeg-ikke-trodde-var-mulig-da-det
Jeg mener det er viktig å finne sitt eget ambisjonsnivå. Man må ikke være perfekt hele tida. Hagemøblene må for eksempel ikke oljes hver vår. -Kristin Skogen Lund
jeg-mener-det-er-viktig-å-finne-sitt-eget-ambisjonsnivå-man-må-ikke-være-perfekt-hele-tida-hagemøblene-må-for-eksempel-ikke-oljes-hver-vår
Jeg skal ikke sitte her og være nedlatende og mannsjåvinistisk. Jeg synes det er flott at de lesbiske har fått sin egen idrett! -Thomas Giertsen
jeg-skal-ikke-sitte-her-og-være-nedlatende-og-mannsjåvinistisk-jeg-synes-det-er-flott-at-lesbiske-har-fått-egen-idrett
Det er ikke noe ålreit å være barn. Ingen tar deg på alvor. Jeg var sikker på at det var bedre å være voksen - og jeg fikk rett! -Barn
det-er-ikke-noe-ålreit-å-være-barn-ingen-tar-deg-på-alvor-jeg-var-sikker-på-at-det-var-bedre-å-være-voksen-og-jeg-fikk-rett
Det ville ha vært et praktfullt bryllup om det ikke var mitt eget. -Bryllup
det-ville-vært-et-praktfullt-bryllup-om-det-ikke-var-mitt-eget