Min livsoppgave har hele tiden vært å trives i eget selskap og vite at jeg kan hjelpe meg selv. At jeg har en person inne i meg som kan holde meg i hånden når det røyner på som verst.


min-livsoppgave-har-hele-tiden-vært-å-trives-i-eget-selskap-og-vite-at-jeg-kan-hjelpe-meg-selv-at-jeg-har-person-inne-i-meg-som-kan-holde-meg-i
anneli dreckerminlivsoppgaveharheletidenværttrivesegetselskapogviteatjegkanhjelpemegselvatpersoninnesomholdehåndennårdetrøynerverstmin livsoppgavelivsoppgave harhar helehele tidentiden værtvært åå trivestrives ii egeteget selskapselskap ogog vitevite atat jegjeg kankan hjelpehjelpe megmeg selvat jegjeg harhar enen personperson inneinne ii megmeg somsom kankan holdeholde megmeg ii håndenhånden nårnår detdet røynerrøyner påpå somsom verstmin livsoppgave harlivsoppgave har helehar hele tidenhele tiden værttiden vært åvært å triveså trives itrives i egeti eget selskapeget selskap ogselskap og viteog vite atvite at jegat jeg kanjeg kan hjelpekan hjelpe meghjelpe meg selvat jeg harjeg har enhar en personen person inneperson inne iinne i megi meg sommeg som kansom kan holdekan holde megholde meg imeg i håndeni hånden nårhånden når detnår det røynerdet røyner pårøyner på sompå som verst

Å holde henne i hånden var nesten ikke til å bære, jeg kjente hele tiden en trang til å trekke hånden til meg for å få slutt på denne uutholdelige lykken. -Karl Ove Knausgård
Å-holde-henne-i-hånden-var-nesten-ikke-til-å-bære-jeg-kjente-hele-tiden-trang-til-å-trekke-hånden-til-meg-for-å-få-slutt-på-denne
Jeg forestiller meg at livet er et vidunderlig skuespill som jeg har skrevet til meg selv - og der min oppgave er å nyte min egen rolle. -Shirley MacLaine
jeg-forestiller-meg-at-livet-er-et-vidunderlig-skuespill-som-jeg-har-skrevet-til-meg-selv-og-der-min-oppgave-er-å-nyte-min-egen-rolle
Jeg husker min mors bønner, og de har alltid fulgt meg. De har klamret seg til meg hele livet. -Abraham Lincoln
jeg-husker-min-mors-bønner-og-har-alltid-fulgt-meg-de-har-klamret-seg-til-meg-hele-livet
Mot en fiende kan jeg forsvare meg selv, men nå himmelen hjelpe meg mot en falsk venn. -William Thomson
mot-fiende-kan-jeg-forsvare-meg-selv-men-nå-himmelen-hjelpe-meg-mot-falsk-venn
Den beste gave Gud har gitt meg, er at jeg trives når jeg er alene. Jeg synes synd på mennesker som alltid må ha noe rundt seg for å ha det godt. -Astrid Lindgren
den-beste-gave-gud-har-gitt-meg-er-at-jeg-trives-når-jeg-er-alene-jeg-synes-synd-på-mennesker-som-alltid-må-noe-rundt-seg-for-å-det-godt