Min bestefar sa alltid at det finnes to typer mennesker: De som gjør jobben og de som tar æren. Han sa at jeg burde satse på den første gruppen. Konkurransen er mye mindre der.


min-bestefar-sa-alltid-at-det-finnes-to-typer-mennesker-de-som-gjør-jobben-og-som-tar-æren-han-sa-at-jeg-burde-satse-på-den-første-gruppen
indira gandhiminbestefarsaalltidatdetfinnestotypermenneskersomgjørjobbenogtarærenhanjegburdesatsedenførstegruppenkonkurransenermyemindredermin bestefarbestefar sasa alltidalltid atat detdet finnestyper menneskerde somsom gjørgjør jobbenjobben ogog dede somsom tartar ærenhan sasa atat jegjeg burdeburde satsesatse påpå denden førsteførste gruppenkonkurransen erer myemye mindremindre dermin bestefar sabestefar sa alltidsa alltid atalltid at detat det finnesfinnes to typerde som gjørsom gjør jobbengjør jobben ogjobben og deog de somde som tarsom tar ærenhan sa atsa at jegat jeg burdejeg burde satseburde satse påsatse på denpå den førsteden første gruppenkonkurransen er myeer mye mindremye mindre der

Det fins to typer mennesker i denne verden: De som tror det fins to typer mennesker i denne verden, og de som er smarte nok til å vite bedre. -Menneske
det-fins-to-typer-mennesker-i-denne-verden-de-som-tror-det-fins-to-typer-mennesker-i-denne-verden-og-som-er-smarte-nok-til-å-vite-bedre
Min feber gjør meg tynn, min lege gjør den trinn; Han trives dag for dag jo mer jeg svinner inn. -Sykdom
min-feber-gjør-meg-tynn-min-lege-gjør-den-trinn-han-trives-dag-for-dag-jo-mer-jeg-svinner-inn
Når du sier så mye som jeg gjør, så stemmer det ikke alltid. -Fotball
når-du-sier-så-mye-som-jeg-gjør-så-stemmer-det-ikke-alltid
Alderdommen eksisterer ikke. Det finnes mennesker som er mindre unge enn andre, det er det hele. -Simone de Beauvoir
alderdommen-eksisterer-ikke-det-finnes-mennesker-som-er-mindre-unge-enn-andre-det-er-det-hele
Det eneste som gjør et sted mer attraktivt for meg enn et annet, er hvor mye hjerte jeg finner der. -Hjerte
det-eneste-som-gjør-et-sted-mer-attraktivt-for-meg-enn-et-annet-er-hvor-mye-hjerte-jeg-finner-der