Min arroganse er helt ekte og absolutt. Den har ikke den lille nyansen som kommer av usikkerhet. Jeg vet jeg kan mye, og legger ikke skjul på det.


min-arroganse-er-helt-ekte-og-absolutt-den-har-ikke-den-lille-nyansen-som-kommer-av-usikkerhet-jeg-vet-jeg-kan-mye-og-legger-ikke-skjul-på-det
johan galtungminarroganseerheltekteogabsoluttdenharikkedenlillenyansensomkommeravusikkerhetjegvetjegkanmyeleggerskjuldetmin arrogansearroganse erer helthelt ekteekte ogog absoluttden harhar ikkeikke denden lillelille nyansennyansen somsom kommerkommer avav usikkerhetjeg vetvet jegjeg kankan myeog leggerlegger ikkeikke skjulskjul påpå detmin arroganse erarroganse er helter helt ektehelt ekte ogekte og absoluttden har ikkehar ikke denikke den lilleden lille nyansenlille nyansen somnyansen som kommersom kommer avkommer av usikkerhetjeg vet jegvet jeg kanjeg kan myeog legger ikkelegger ikke skjulikke skjul påskjul på detmin arroganse er heltarroganse er helt ekteer helt ekte oghelt ekte og absoluttden har ikke denhar ikke den lilleikke den lille nyansenden lille nyansen somlille nyansen som kommernyansen som kommer avsom kommer av usikkerhetjeg vet jeg kanvet jeg kan myeog legger ikke skjullegger ikke skjul påikke skjul på detmin arroganse er helt ektearroganse er helt ekte oger helt ekte og absoluttden har ikke den lillehar ikke den lille nyansenikke den lille nyansen somden lille nyansen som kommerlille nyansen som kommer avnyansen som kommer av usikkerhetjeg vet jeg kan myeog legger ikke skjul pålegger ikke skjul på det

Jeg legger ikke skjul på at jeg heller vil ligge oppå sofaen enn å feie under den. Men man må være effektiv for å kunne være lat. -Husarbeid
jeg-legger-ikke-skjul-på-at-jeg-heller-vil-ligge-oppå-sofaen-enn-å-feie-under-den-men-man-må-være-effektiv-for-å-kunne-være-lat
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Jeg har et distansert forhold til kontoen min. Jeg vet at den er der, men jeg nekter å la den styre livet mitt. -Penger og økonomi
jeg-har-et-distansert-forhold-til-kontoen-min-jeg-vet-at-den-er-der-men-jeg-nekter-å-den-styre-livet-mitt