Mennesket er skapande, det er det einaste ved mennesket som er ulikt dyra.


mennesket-er-skapande-det-er-det-einaste-ved-mennesket-som-er-ulikt-dyra
herbjørg wassmomennesketerskapandedeteinastevedmennesketsomuliktdyramennesket erer skapandedet erer detdet einasteeinaste vedved mennesketmennesket somsom erer uliktulikt dyramennesket er skapandedet er deter det einastedet einaste vedeinaste ved mennesketved mennesket sommennesket som ersom er ulikter ulikt dyradet er det einasteer det einaste veddet einaste ved mennesketeinaste ved mennesket somved mennesket som ermennesket som er uliktsom er ulikt dyradet er det einaste veder det einaste ved mennesketdet einaste ved mennesket someinaste ved mennesket som erved mennesket som er uliktmennesket som er ulikt dyra

Mennesket - det er noe fenomenalt. Så stolt det lyder: «Mennesket!» En skal akte mennesket! Ikke ynke det ... ikke nedverdige det ved medynk ... nei akte og høyakte det! -Menneske
mennesket-det-er-noe-fenomenalt-så-stolt-det-lyder-mennesket-en-skal-akte-mennesket-ikke-ynke-det-ikke-nedverdige-det-ved-medynk-nei-akte
Mennesket søker mennesket samtidig som det flykter fra det. -Menneske
mennesket-søker-mennesket-samtidig-som-det-flykter-fra-det
Det er ikke naturlig for mennesket å ha evig fremgang. Også mennesket trenger flo og ebbe. -Blaise Pascal
det-er-ikke-naturlig-for-mennesket-å-evig-fremgang-også-mennesket-trenger-flo-og-ebbe
Bare mennesket har verdighet; derfor er det bare mennesket som kan bli komisk. -Menneske
bare-mennesket-har-verdighet-derfor-er-det-bare-mennesket-som-kan-bli-komisk
Mennesket kan handle klokt på tre måter: - ved ettertanke, det er den edleste. - ved imitasjon, det er den letteste. - ved erfaring, det er den bitreste. -Konfucius
mennesket-kan-handle-klokt-på-tre-måter-ved-ettertanke-det-er-den-edleste-ved-imitasjon-det-er-den-letteste-ved-erfaring-det-er-den