Menneskenaturen er tvers igjennom natur. Det gis ikke én reaksjon som ikke er naturlig. Det finnes intet naturlig som vi ikke lar gå tapt.


menneskenaturen-er-tvers-igjennom-natur-det-gis-ikke-én-reaksjon-som-ikke-er-naturlig-det-finnes-intet-naturlig-som-vi-ikke-lar-gå-tapt
blaise pascalmenneskenaturenertversigjennomnaturdetgisikkeénreaksjonsomnaturligfinnesintetnaturligvilartaptmenneskenaturen erer tverstvers igjennomigjennom naturdet gisgis ikkeikke énén reaksjonreaksjon somsom ikkeikke erer naturligdet finnesfinnes intetintet naturlignaturlig somsom vivi ikkeikke larlar gågå taptmenneskenaturen er tverser tvers igjennomtvers igjennom naturdet gis ikkegis ikke énikke én reaksjonén reaksjon somreaksjon som ikkesom ikke erikke er naturligdet finnes intetfinnes intet naturligintet naturlig somnaturlig som visom vi ikkevi ikke larikke lar gålar gå taptmenneskenaturen er tvers igjennomer tvers igjennom naturdet gis ikke éngis ikke én reaksjonikke én reaksjon somén reaksjon som ikkereaksjon som ikke ersom ikke er naturligdet finnes intet naturligfinnes intet naturlig somintet naturlig som vinaturlig som vi ikkesom vi ikke larvi ikke lar gåikke lar gå taptmenneskenaturen er tvers igjennom naturdet gis ikke én reaksjongis ikke én reaksjon somikke én reaksjon som ikkeén reaksjon som ikke erreaksjon som ikke er naturligdet finnes intet naturlig somfinnes intet naturlig som viintet naturlig som vi ikkenaturlig som vi ikke larsom vi ikke lar gåvi ikke lar gå tapt

Jeg har alltid hatt tro på sex. Sex er naturlig. Og det som er naturlig, er ikke uanstendig. -Mae West
jeg-har-alltid-hatt-tro-på-sex-sex-er-naturlig-og-det-som-er-naturlig-er-ikke-uanstendig
I all opplevelse av stor natur: En kraft utover det menneskelige. Den lar seg ikke temme til uttrykk for menneskereaksjon og heller ikke kan vi tjene den som uttrykk i menneskelig reaksjon. -Natur
i-all-opplevelse-av-stor-natur-en-kraft-utover-det-menneskelige-den-lar-seg-ikke-temme-til-uttrykk-for-menneskereaksjon-og-heller-ikke-kan-vi-tjene
Det finnes ikke noe ønske mer naturlig enn ønsket om å vite. -Michel de Montaigne
det-finnes-ikke-noe-ønske-mer-naturlig-enn-ønsket-om-å-vite
Vennskap er som en kopp sjokolade, det gjør deg varm tvers igjennom. -Ukjent
vennskap-er-som-kopp-sjokolade-det-gjør-deg-varm-tvers-igjennom
Den beste måten å forberede alderdommen på, er å ikke la noen gleder gå fra seg. Da ville man bli naturlig mett av dage og ikke beklage det når ens tid er omme. -Fanny zu Reventlow
den-beste-måten-å-forberede-alderdommen-på-er-å-ikke-noen-gleder-gå-fra-seg-da-ville-man-bli-naturlig-mett-av-dage-og-ikke-beklage-det-når-ens
Når du endelig aksepterer at det er OK ikke å ha alle svarene, og OK ikke å være perfekt, da skjønner du at det å være forvirret er en naturlig del av det å være menneske. -Winona Ryder
når-du-endelig-aksepterer-at-det-er-ok-ikke-å-alle-svarene-og-ok-ikke-å-være-perfekt-da-skjønner-du-at-det-å-være-forvirret-er-naturlig-del