Menneskeheten lar seg aldri berøve en illusjon som den har nytte av. Den ville tro på udødeligheten selv om den visste at den tok feil.


menneskeheten-lar-seg-aldri-berøve-illusjon-som-den-har-nytte-av-den-ville-tro-på-udødeligheten-selv-om-den-visste-at-den-tok-feil
friedrich nietzschemenneskehetenlarsegaldriberøveillusjonsomdenharnytteavdenvilletroudødelighetenselvomvissteattokfeilmenneskeheten larlar segseg aldrialdri berøveberøve enen illusjonillusjon somsom denden harhar nyttenytte avden villeville trotro påpå udødelighetenudødeligheten selvselv omom denden visstevisste atat denden toktok feilmenneskeheten lar seglar seg aldriseg aldri berøvealdri berøve enberøve en illusjonen illusjon somillusjon som densom den harden har nyttehar nytte avden ville troville tro påtro på udødelighetenpå udødeligheten selvudødeligheten selv omselv om denom den vissteden visste atvisste at denat den tokden tok feilmenneskeheten lar seg aldrilar seg aldri berøveseg aldri berøve enaldri berøve en illusjonberøve en illusjon somen illusjon som denillusjon som den harsom den har nytteden har nytte avden ville tro påville tro på udødelighetentro på udødeligheten selvpå udødeligheten selv omudødeligheten selv om denselv om den vissteom den visste atden visste at denvisste at den tokat den tok feilmenneskeheten lar seg aldri berøvelar seg aldri berøve enseg aldri berøve en illusjonaldri berøve en illusjon somberøve en illusjon som denen illusjon som den harillusjon som den har nyttesom den har nytte avden ville tro på udødelighetenville tro på udødeligheten selvtro på udødeligheten selv ompå udødeligheten selv om denudødeligheten selv om den vissteselv om den visste atom den visste at denden visste at den tokvisste at den tok feil

Livet har verdi for den som har en gjerning og en tro, selv om sorgen blir den daglige gjest. -Livet
livet-har-verdi-for-den-som-har-gjerning-og-tro-selv-om-sorgen-blir-den-daglige-gjest
Å behandle folk er som å ha søle i hånden – klemmer du, spruter den ut – lar du den være, renner den bort, men holder du den varsomt, kan du klare det. -Seg selv og andre
Å-behandle-folk-er-som-å-søle-i-hånden-klemmer-du-spruter-den-ut-lar-du-den-være-renner-den-bort-men-holder-du-den-varsomt-kan-du-klare-det
Ungdom er som most: Den lar seg ikke stanse, den må gjære og renner over. -Ungdom
ungdom-er-som-most-den-lar-seg-ikke-stanse-den-må-gjære-og-renner-over
Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet. -Samtale
det-var-samtale-på-gang-laila-visste-at-hun-var-i-den-ene-enden-av-den-men-hun-følte-seg-langt-borte-fra-den-som-om-hun-bare-tyvlyttet
Jeg vil heller tro at kristendommen er sann og ta feil, enn å tro at den ikke er sann, og så ta feil. -Blaise Pascal
jeg-vil-heller-tro-at-kristendommen-er-sann-og-ta-feil-enn-å-tro-at-den-ikke-er-sann-og-så-ta-feil
Politikere og byråkrater er den nye overklassen i Norge. Det er en overklasse som vokser ved stadige flere toppbetalte politikere i kommuner og fylker. De lar folket svi, men lar seg selv gå fri. -Politiker
politikere-og-byråkrater-er-den-nye-overklassen-i-norge-det-er-overklasse-som-vokser-ved-stadige-flere-toppbetalte-politikere-i-kommuner-og-fylker