Menn trenger kvinner mer enn kvinner trenger menn. Dette vet mannen, og derfor har han gått inn for å gjøre kvinnen økonomisk avhengig av ham (som den eneste mulighet han har hatt til å gjøre seg nødvendig for henne.)


menn-trenger-kvinner-mer-enn-kvinner-trenger-menn-dette-vet-mannen-og-derfor-har-han-gått-inn-for-å-gjøre-kvinnen-økonomisk-avhengig-av-ham-som
likestillingmenntrengerkvinnermerennmenndettevetmannenogderforharhangåttinnforgjørekvinnenøkonomiskavhengigavhamsomdenenestemulighethatttilsegnødvendighennemenn trengertrenger kvinnerkvinner mermer ennenn kvinnerkvinner trengertrenger menndette vetvet mannenog derforhar hanhan gåttgått inninn forå gjøregjøre kvinnenkvinnen økonomiskøkonomisk avhengigavhengig avav hamham (som(som denden enesteeneste mulighetmulighet hanhan harhar hatthatt tiltil åå gjøregjøre segseg nødvendignødvendig formenn trenger kvinnertrenger kvinner merkvinner mer ennmer enn kvinnerenn kvinner trengerkvinner trenger menndette vet mannenog derfor harderfor har hanhar han gåtthan gått inngått inn forinn for åfor å gjøreå gjøre kvinnengjøre kvinnen økonomiskkvinnen økonomisk avhengigøkonomisk avhengig avavhengig av hamav ham (somham (som den(som den enesteden eneste muligheteneste mulighet hanmulighet han harhan har hatthar hatt tilhatt til åtil å gjøreå gjøre seggjøre seg nødvendigseg nødvendig for

Kvinner har bedre fantasi enn menn. Det trenger de for å fortelle oss hvor fantasktiske vi er. -Kvinner og menn
kvinner-har-bedre-fantasi-enn-menn-det-trenger-for-å-fortelle-oss-hvor-fantasktiske-vi-er
Kvinner trenger en unnskyldning for å ha sex, menn trenger et sted. -Sex og erotikk
kvinner-trenger-unnskyldning-for-å-sex-menn-trenger-et-sted
Feminismens endelige mål er å oppheve seg selv. Den dagen kvinner og menn behandles ut fra andre kriterier enn kjønn, trenger vi ikke feminismen. -Beate Nossum
feminismens-endelige-mål-er-å-oppheve-seg-selv-den-dagen-kvinner-og-menn-behandles-ut-fra-andre-kriterier-enn-kjønn-trenger-vi-ikke-feminismen
Den beste sjefen er han som har vett nok til å velge dyktige menn til å gjøre det han vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det. -Theodore Roosevelt
den-beste-sjefen-er-han-som-har-vett-nok-til-å-velge-dyktige-menn-til-å-gjøre-det-han-vil-gjort-og-selvbeherskelse-nok-til-å-være-å-blande-seg
Et menneske har aldri for mye tid til seg selv, eller for lite å gjøre. Hadde jeg hatt en liten sønn, ville jeg døpt ham Ingenting-å-gjøre, han skulle ikke gjort noe. -Charles Lamb
et-menneske-har-aldri-for-mye-tid-til-seg-selv-eller-for-lite-å-gjøre-hadde-jeg-hatt-liten-sønn-ville-jeg-døpt-ham-ingenting-å-gjøre-han