Menn som har høye tanker om seg selv som erobrer, aner ikke hvor ofte det er de selv som blir erobret.


menn-som-har-høye-tanker-om-seg-selv-som-erobrer-aner-ikke-hvor-ofte-det-er-selv-som-blir-erobret
jeanne moreaumennsomharhøyetankeromsegselverobreranerikkehvoroftedeterblirerobretmenn somsom harhar høyehøye tankertanker omom segseg selvselv somsom erobreraner ikkeikke hvorofte detdet erer dede selvselv somsom blirblir erobretmenn som harsom har høyehar høye tankerhøye tanker omtanker om segom seg selvseg selv somselv som erobreraner ikke hvorikke hvor oftehvor ofte detofte det erdet er deer de selvde selv somselv som blirsom blir erobretmenn som har høyesom har høye tankerhar høye tanker omhøye tanker om segtanker om seg selvom seg selv somseg selv som erobreraner ikke hvor ofteikke hvor ofte dethvor ofte det erofte det er dedet er de selver de selv somde selv som blirselv som blir erobretmenn som har høye tankersom har høye tanker omhar høye tanker om seghøye tanker om seg selvtanker om seg selv somom seg selv som erobreraner ikke hvor ofte detikke hvor ofte det erhvor ofte det er deofte det er de selvdet er de selv somer de selv som blirde selv som blir erobret

Det er ganske pussig hvor ivrig en uvilkårlig blir til å si imot, når andre fremsetter en formodning som en selv har, men som en ikke tør vedkjenne seg. -Motsigelse
det-er-ganske-pussig-hvor-ivrig-uvilkårlig-blir-til-å-imot-når-andre-fremsetter-formodning-som-selv-har-men-som-ikke-tør-vedkjenne-seg
Jeg elsker sitater fordi det er en fornøyelse å finne tanker man selv har, uttrykt vakkert og med stor autoritet av noen som betraktes som klokere enn en selv. -Sitat
jeg-elsker-sitater-fordi-det-er-fornøyelse-å-finne-tanker-man-selv-har-uttrykt-vakkert-og-med-stor-autoritet-av-noen-som-betraktes-som-klokere-enn
Den som lever bare for seg selv, avskyr ikke noe så mye som det å være alene med seg selv. -Blaise Pascal
den-som-lever-bare-for-seg-selv-avskyr-ikke-noe-så-mye-som-det-å-være-alene-med-seg-selv