Men trang er den port og smal er den vei som forer til livet, og få er de som finner den.


men-trang-er-den-port-og-smal-er-den-vei-som-forer-til-livet-og-få-er-som-finner-den
bibelenmentrangerdenportogsmalveisomforertillivetfinnerdenmen trangtrang erer denden portport ogog smalsmal erer denden veivei somsom forerforer tiltil livetog fåfå erer dede somsom finnerfinner denmen trang ertrang er dener den portden port ogport og smalog smal ersmal er dener den veiden vei somvei som forersom forer tilforer til livetog få erfå er deer de somde som finnersom finner denmen trang er dentrang er den porter den port ogden port og smalport og smal erog smal er densmal er den veier den vei somden vei som forervei som forer tilsom forer til livetog få er defå er de somer de som finnerde som finner denmen trang er den porttrang er den port oger den port og smalden port og smal erport og smal er denog smal er den veismal er den vei somer den vei som forerden vei som forer tilvei som forer til livetog få er de somfå er de som finnerer de som finner den

Den smale vei ville ikke vært så smal hvis flere hadde gått den. -Ukjent
den-smale-vei-ville-ikke-vært-så-smal-hvis-flere-hadde-gått-den
Heldig er den i livet som finner en bibliotekar -Per Larsen
heldig-er-den-i-livet-som-finner-bibliotekar
Spør noen hva kjærligheten er, da er den intet annet enn en vind som suser i rosene og derpå stilner av. Men ofte er den også et ubrytelig seil som varer for livet, varer til døden. -Knut Hamsun
spør-noen-hva-kjærligheten-er-da-er-den-intet-annet-enn-vind-som-suser-i-rosene-og-derpå-stilner-av-men-ofte-er-den-også-et-ubrytelig-seil-som
Sorgen er som en pil, du blir bare såret om du prøver å stanse den i flukten. Men om du lar den følge sin bane ut, da vil den falle til slutt, uskadelig, til jorden. -Sorg
sorgen-er-som-pil-du-blir-bare-såret-om-du-prøver-å-stanse-den-i-flukten-men-om-du-lar-den-følge-bane-ut-da-vil-den-falle-til-slutt-uskadelig