Men selv om gratis protesebehandling nå må finansieres av de eldre selv, er fylkestannlegen opptatt av at ...


men-selv-om-gratis-protesebehandling-nå-må-finansieres-av-eldre-selv-er-fylkestannlegen-opptatt-av-at
norske medier: adresseavisenmenselvomgratisprotesebehandlingfinansieresaveldreselverfylkestannlegenopptattatmen selvselv omom gratisgratis protesebehandlingprotesebehandling nåmå finansieresfinansieres avav dede eldreeldre selver fylkestannlegenfylkestannlegen opptattopptatt avav atatmen selv omselv om gratisom gratis protesebehandlinggratis protesebehandling nåprotesebehandling nå månå må finansieresmå finansieres avfinansieres av deav de eldrede eldre selver fylkestannlegen opptattfylkestannlegen opptatt avopptatt av atav atmen selv om gratisselv om gratis protesebehandlingom gratis protesebehandling någratis protesebehandling nå måprotesebehandling nå må finansieresnå må finansieres avmå finansieres av definansieres av de eldreav de eldre selver fylkestannlegen opptatt avfylkestannlegen opptatt av atopptatt av atmen selv om gratis protesebehandlingselv om gratis protesebehandling nåom gratis protesebehandling nå mågratis protesebehandling nå må finansieresprotesebehandling nå må finansieres avnå må finansieres av demå finansieres av de eldrefinansieres av de eldre selver fylkestannlegen opptatt av atfylkestannlegen opptatt av at

En egoist er en person med dårlig smak, mer opptatt av seg selv enn av meg. -Egoisme
en-egoist-er-person-med-dårlig-smak-mer-opptatt-av-seg-selv-enn-av-meg
Ingenting gjør en fortere gammel enn alltid å være opptatt av tanken på å bli eldre. -Georg Christoph Lichtenberg
ingenting-gjør-fortere-gammel-enn-alltid-å-være-opptatt-av-tanken-på-å-bli-eldre
Den som er opptatt av å kontrollere andre, har vanskelig for å kontrollere seg selv. -Peter Late
den-som-er-opptatt-av-å-kontrollere-andre-har-vanskelig-for-å-kontrollere-seg-selv
Jo eldre man blir, jo mer begynner man å likne seg selv. -Maurice Chevalier
jo-eldre-man-blir-jo-mer-begynner-man-å-likne-seg-selv
For meg er alderdommen alltid ti år eldre enn meg selv. -John Burroughs
for-meg-er-alderdommen-alltid-ti-år-eldre-enn-meg-selv