Men poesien i det kysset, underet ved det, livets fortryllelse i timer etter det - hvem kan beskrive det?


men-poesien-i-det-kysset-underet-ved-det-livets-fortryllelse-i-timer-etter-det-hvem-kan-beskrive-det
kyssmenpoesiendetkyssetunderetveddetlivetsfortryllelsetimeretterhvemkanbeskrivedetmen poesienpoesien ii detdet kyssetunderet vedved detlivets fortryllelsefortryllelse ii timertimer etteretter detdethvemhvem kankan beskrivebeskrive detmen poesien ipoesien i deti det kyssetunderet ved detlivets fortryllelse ifortryllelse i timeri timer ettertimer etter detetter dethvem kanhvem kan beskrivekan beskrive detmen poesien i detpoesien i det kyssetlivets fortryllelse i timerfortryllelse i timer etteri timer etter dettimer etter dethvem kan beskrivehvem kan beskrive detmen poesien i det kyssetlivets fortryllelse i timer etterfortryllelse i timer etter deti timer etter dethvem kan beskrive det

Ved å arbeide hardt og målrettet i åtte timer om dagen, kan du til slutt ende opp som sjef og må arbeide tolv timer daglig. -Robert Frost
ved-å-arbeide-hardt-og-målrettet-i-åtte-timer-om-dagen-kan-du-til-slutt-ende-opp-som-sjef-og-må-arbeide-tolv-timer-daglig
Et menneske skal dømmes - ikke etter hva det har feilet, men etter hva det har nådd; ikke etter hva det tror, men etter dets vilje til godt og sant. -Dømme
et-menneske-skal-dømmes-ikke-etter-hva-det-har-feilet-men-etter-hva-det-har-nådd-ikke-etter-hva-det-tror-men-etter-dets-vilje-til-godt-og-sant
Det viktigste er ikke livets goder, men livets godhet. -Nina Karin Monsen
det-viktigste-er-ikke-livets-goder-men-livets-godhet
Kvinnen kan fortsatt huske det første kysset når mannen har glemt det siste. -Kyss
kvinnen-kan-fortsatt-huske-det-første-kysset-når-mannen-har-glemt-det-siste
Mennesket kan handle klokt på tre måter: - ved ettertanke, det er den edleste. - ved imitasjon, det er den letteste. - ved erfaring, det er den bitreste. -Konfucius
mennesket-kan-handle-klokt-på-tre-måter-ved-ettertanke-det-er-den-edleste-ved-imitasjon-det-er-den-letteste-ved-erfaring-det-er-den