Men ordet um deg aldri døyr vinn du eit gjetord gjævt.


men-ordet-um-deg-aldri-døyr-vinn-du-eit-gjetord-gjævt
håvamålmenordetumdegaldridøyrvinndueitgjetordgjævtordet umum degdeg aldrialdri døyrdøyr vinnvinn dudu eiteit gjetordgjetord gjævtmen ordet umordet um degum deg aldrideg aldri døyraldri døyr vinndøyr vinn duvinn du eitdu eit gjetordeit gjetord gjævtmen ordet um degordet um deg aldrium deg aldri døyrdeg aldri døyr vinnaldri døyr vinn dudøyr vinn du eitvinn du eit gjetorddu eit gjetord gjævtmen ordet um deg aldriordet um deg aldri døyrum deg aldri døyr vinndeg aldri døyr vinn dualdri døyr vinn du eitdøyr vinn du eit gjetordvinn du eit gjetord gjævt

Den dagen eg døyr, da endar tida og inga dør opnar seg inn mot eit anna liv - -Livet etter dette
den-dagen-eg-døyr-da-endar-tida-og-inga-dør-opnar-seg-inn-mot-eit-anna-liv
Kunne du tilgi deg selv ordet du aldri sang? -Ord
kunne-du-tilgi-deg-selv-ordet-du-aldri-sang
Men hugse det bør vi: Eit ord er eit under. -Ord
men-hugse-det-bør-vi-eit-ord-er-eit-under
Sannheten er aldri det siste ordet, men det neste. -Sannhet
sannheten-er-aldri-det-siste-ordet-men-det-neste
Det er mange ikring deg som frys, ver du eit bål, strål varme ifrå deg! -Halldis Moren Vesaas
det-er-mange-ikring-deg-som-frys-ver-du-eit-bål-strål-varme-ifrå-deg