Men man visste at det alltid kom en vår, slik som man visste at elven ville gå opp igjen, om den var islagt.


men-man-visste-at-det-alltid-kom-vår-slik-som-man-visste-at-elven-ville-gå-opp-igjen-om-den-var-islagt
vårmenmanvissteatdetalltidkomvårsliksomelvenvilleoppigjenomdenvarislagtmen manman visstevisste atat detdet alltidalltid komkom enen vårslik somsom manman visstevisste atat elvenelven villeville gågå oppopp igjenom denden varvar islagtmen man vissteman visste atvisste at detat det alltiddet alltid komalltid kom enkom en vårslik som mansom man vissteman visste atvisste at elvenat elven villeelven ville gåville gå oppgå opp igjenom den varden var islagtmen man visste atman visste at detvisste at det alltidat det alltid komdet alltid kom enalltid kom en vårslik som man visstesom man visste atman visste at elvenvisste at elven villeat elven ville gåelven ville gå oppville gå opp igjenom den var islagtmen man visste at detman visste at det alltidvisste at det alltid komat det alltid kom endet alltid kom en vårslik som man visste atsom man visste at elvenman visste at elven villevisste at elven ville gåat elven ville gå oppelven ville gå opp igjen

Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ... -Margaret Mitchell
det-var-så-opplagt-at-vi-var-bestemt-for-hverandre-så-opplagt-at-jeg-var-den-eneste-mann-i-vår-krets-som-kunne-elske-deg-når-han-visste-hvordan
Hans hjerte var nær ved å briste, men det var der ingen som visste. -Hjertesorg
hans-hjerte-var-nær-ved-å-briste-men-det-var-der-ingen-som-visste
Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att det var livet. -Livet
alla-dessa-dagar-som-kom-och-gick-inte-visste-jag-att-det-var-livet
Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet. -Samtale
det-var-samtale-på-gang-laila-visste-at-hun-var-i-den-ene-enden-av-den-men-hun-følte-seg-langt-borte-fra-den-som-om-hun-bare-tyvlyttet