Men jeg var nødt til å tviholde på at jeg bare ville oppfylle én eneste forventning - min egen.


men-jeg-var-nødt-til-å-tviholde-på-at-jeg-bare-ville-oppfylle-én-eneste-forventning-min-egen
forventningmenjegvarnødttiltviholdeatbarevilleoppfylleénenesteforventningminegenmen jegjeg varvar nødtnødt tiltil åå tviholdetviholde påpå atat jegjeg barebare villeville oppfylleoppfylle énén enesteeneste forventningforventningminmin egenmen jeg varjeg var nødtvar nødt tilnødt til åtil å tviholdeå tviholde påtviholde på atpå at jegat jeg barejeg bare villebare ville oppfylleville oppfylle énoppfylle én enesteén eneste forventningeneste forventningmin egenmen jeg var nødtjeg var nødt tilvar nødt til ånødt til å tviholdetil å tviholde påå tviholde på attviholde på at jegpå at jeg bareat jeg bare villejeg bare ville oppfyllebare ville oppfylle énville oppfylle én enesteoppfylle én eneste forventningén eneste forventningmen jeg var nødt tiljeg var nødt til åvar nødt til å tviholdenødt til å tviholde påtil å tviholde på atå tviholde på at jegtviholde på at jeg barepå at jeg bare villeat jeg bare ville oppfyllejeg bare ville oppfylle énbare ville oppfylle én enesteville oppfylle én eneste forventningoppfylle én eneste forventning

Hvis jeg var far og min datter ble forført, ville jeg absolutt ikke la henne i stikken; men ble min sønn journalist, ville jeg anse han som fortapt. -Søren Kierkegaard
hvis-jeg-var-far-og-min-datter-ble-forført-ville-jeg-absolutt-ikke-henne-i-stikken-men-ble-min-sønn-journalist-ville-jeg-anse-han-som-fortapt
Det eneste jeg ikke ga henne, og som var det eneste hun ville ha, var min kjærlighet. -Karl Ove Knausgård
det-eneste-jeg-ikke-ga-henne-og-som-var-det-eneste-hun-ville-var-min-kjærlighet
Deilige høst! Min sjel er viet til den, og hvis jeg var en fugl, ville jeg fly over jorden på jakt etter kommende høster. -Høst
deilige-høst-min-sjel-er-viet-til-den-og-hvis-jeg-var-fugl-ville-jeg-fly-over-jorden-på-jakt-etter-kommende-høster
Jeg har opplevet livet som et bål, hvor jeg var meg min egen oppbrenning bevisst. -Livet
jeg-har-opplevet-livet-som-et-bål-hvor-jeg-var-meg-min-egen-oppbrenning-bevisst