Men intet er så fryktelig som fullkommenheten. Når den er nådd, kan vi ikke komme videre, da stanser alt.


men-intet-er-så-fryktelig-som-fullkommenheten-når-den-er-nådd-kan-vi-ikke-komme-videre-da-stanser-alt
helge krogmeninteterfrykteligsomfullkommenhetennårdennåddkanviikkekommevideredastanseraltmen intetintet erer såså frykteligfryktelig somsom fullkommenhetennår denden erer nåddkan vivi ikkeikke kommekomme videreda stanserstanser altmen intet erintet er såer så frykteligså fryktelig somfryktelig som fullkommenhetennår den erden er nåddkan vi ikkevi ikke kommeikke komme videreda stanser altmen intet er såintet er så frykteliger så fryktelig somså fryktelig som fullkommenhetennår den er nåddkan vi ikke kommevi ikke komme videremen intet er så frykteligintet er så fryktelig somer så fryktelig som fullkommenhetenkan vi ikke komme videre

Men kjærligheten kan ikke helbrede alt, kan den vel. Noen ganger ser jeg kjærligheten bare som en slags salve, som folk legger på sitt sårede jeg. Sann helbredelse må komme innefra. -Kjærlighet
men-kjærligheten-kan-ikke-helbrede-alt-kan-den-vel-noen-ganger-jeg-kjærligheten-bare-som-slags-salve-som-folk-legger-på-sitt-sårede-jeg-sann
Når lyset fra stjerner som sluknet for omtrent åtte millioner år siden ennå ikke hadde nådd fram til oss, måtte vel jeg kunne bruke noen uker på å komme meg til danseskolen. -Dans
når-lyset-fra-stjerner-som-sluknet-for-omtrent-åtte-millioner-år-siden-ennå-ikke-hadde-nådd-fram-til-oss-måtte-vel-jeg-kunne-bruke-noen-uker-på
Man kan komme til verdens ende på en løgn - men man kan ikke komme tilbake igjen. -Løgn
man-kan-komme-til-verdens-ende-på-løgn-men-man-kan-ikke-komme-tilbake-igjen
Den elsker som ikke er alt, er intet. -Elsker
den-elsker-som-ikke-er-alt-er-intet
Alt har den som kan håpe, intet har den som har mistet håpet. -Håp
alt-har-den-som-kan-håpe-intet-har-den-som-har-mistet-håpet
At fremtid kan umulig komme; ti når den kommer, er den omme. -Henrik Ibsen
at-fremtid-kan-umulig-komme-ti-når-den-kommer-er-den-omme