Men hvis vi frykter morgendagen, er det fordi vi ikke vet hvordan vi skal bygge nåtiden, og når vi ikke vet hvordan vi skal bygge nåtiden, sier vi til oss selv at vi skal nok klare det i morgen, og så går det i vasken fordi i morgen alltid ender med å være i dag, skjønner dere?


men-hvis-vi-frykter-morgendagen-er-det-fordi-vi-ikke-vet-hvordan-vi-skal-bygge-nåtiden-og-når-vi-ikke-vet-hvordan-vi-skal-bygge-nåtiden-sier-vi-til
i går - i dag - i morgenmenhvisvifryktermorgendagenerdetfordiikkevethvordanskalbyggenåtidenognårsiertilossselvatnokklaremorgengårvaskenmorgenalltidendermedværedagskjønnerderemen hvishvis vivi frykterfrykter morgendagener detdet fordifordi vivi ikkeikke vetvet hvordanhvordan vivi skalskal byggebygge nåtidenog nårnår vivi ikkeikke vetvet hvordanhvordan vivi skalskal byggebygge nåtidensier vivi tiltil ossoss selvselv atat vivi skalskal noknok klareklare detdet ii morgenog såså gårgår detdet ii vaskenvasken fordifordi ii morgenmorgen alltidalltid enderender medmed åå værevære ii dagskjønner deremen hvis vihvis vi fryktervi frykter morgendagener det fordidet fordi vifordi vi ikkevi ikke vetikke vet hvordanvet hvordan vihvordan vi skalvi skal byggeskal bygge nåtidenog når vinår vi ikkevi ikke vetikke vet hvordanvet hvordan vihvordan vi skalvi skal byggeskal bygge nåtidensier vi tilvi til osstil oss selvoss selv atselv at viat vi skalvi skal nokskal nok klarenok klare detklare det idet i morgenog så gårså går detgår det idet i vaskeni vasken fordivasken fordi ifordi i morgeni morgen alltidmorgen alltid enderalltid ender medender med åmed å væreå være ivære i dag

De som ikke vet hvordan de skal gråte av hele sitt hjerte, vet heller ikke hvordan de skal le. -Golda Meir
de-som-ikke-vet-hvordan-skal-gråte-av-hele-sitt-hjerte-vet-heller-ikke-hvordan-skal-le
Kritikere er som evenukker i et harem. De vet hvordan det skal gjøres, de ser det bli gjort hver dag, men de klarer det ikke selv. -Kritiker
kritikere-er-som-evenukker-i-et-harem-de-vet-hvordan-det-skal-gjøres-det-bli-gjort-hver-dag-men-klarer-det-ikke-selv
Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. -Bibelen
så-vær-ikke-bekymret-for-morgendagen-morgendagen-skal-bekymre-seg-for-seg-selv-hver-dag-har-nok-med-egen-plage
Hvis noen spør meg: «Hvordan har du det?», så vet jeg ikke hva jeg skal si. For jeg har det på tusen måter. Hvilken skal jeg velge? -Spørsmål
hvis-noen-spør-meg-hvordan-har-du-det-så-vet-jeg-ikke-hva-jeg-skal-for-jeg-har-det-på-tusen-måter-hvilken-skal-jeg-velge
Jeg vet alltid hvordan slutten skal være. Det er der jeg begynner. -Toni Morrison
jeg-vet-alltid-hvordan-slutten-skal-være-det-er-der-jeg-begynner
Hvordan i all verden skal jeg kunne tenke før jeg snakker når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? -Ukjent
hvordan-i-all-verden-skal-jeg-kunne-tenke-før-jeg-snakker-når-jeg-ikke-vet-hva-jeg-skal-før-jeg-har-sagt-det