... men hun måtte innrømme at stort sett følte hun dette som kaltes livet som noe uhyggelig og fiendtlig som sto ferdig til å fare løs på en, hvis en ga det en sjanse.


men-hun-måtte-innrømme-at-stort-sett-følte-hun-dette-som-kaltes-livet-som-noe-uhyggelig-og-fiendtlig-som-sto-ferdig-til-å-fare-løs-på-hvis
virginia woolfmenhunmåtteinnrømmeatstortsettføltedettesomkalteslivetnoeuhyggeligogfiendtligstoferdigtilfareløshvisgadetsjansemenmen hunhun måttemåtte innrømmeinnrømme atat stortstort settsett føltefølte hunhun dettedette somsom kalteskaltes livetlivet somsom noenoe uhyggeliguhyggelig ogog fiendtligfiendtlig somsom stosto ferdigferdig tiltil åå farefare løsløs påhvis enen gaga detdet enen sjansemen hunmen hun måttehun måtte innrømmemåtte innrømme atinnrømme at stortat stort settstort sett føltesett følte hunfølte hun dettehun dette somdette som kaltessom kaltes livetkaltes livet somlivet som noesom noe uhyggelignoe uhyggelig oguhyggelig og fiendtligog fiendtlig somfiendtlig som stosom sto ferdigsto ferdig tilferdig til åtil å fareå fare løsfare løs påløs på enhvis en gaen ga detga det endet en sjanse

Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet. -Samtale
det-var-samtale-på-gang-laila-visste-at-hun-var-i-den-ene-enden-av-den-men-hun-følte-seg-langt-borte-fra-den-som-om-hun-bare-tyvlyttet
Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det
Hun var så vakker at ingen spurte hvordan det sto til mens hun levde. -Nils-Fredrik Nielsen
hun-var-så-vakker-at-ingen-spurte-hvordan-det-sto-til-mens-hun-levde
Hun følte seg så forsømt som et adventslys julaften. -Werner Mitsch
hun-følte-seg-så-forsømt-som-et-adventslys-julaften