Mellom menneske og menneske er dette det høyeste. Disippelen er anledning til at læreren forstår seg selv, læreren er anledning til at disippelen forstår seg selv.


mellom-menneske-og-menneske-er-dette-det-høyeste-disippelen-er-anledning-til-at-læreren-forstår-seg-selv-læreren-er-anledning-til-at-disippelen
lærermellommenneskeogerdettedethøyestedisippelenanledningtilatlærerenforstårsegselvdisippelenselvmellom menneskemenneske ogog menneskemenneske erer dettedette detdet høyestedisippelen erer anledninganledning tiltil atat lærerenlæreren forstårforstår segseg selvlæreren erer anledninganledning tiltil atat disippelendisippelen forstårforstår segseg selvmellom menneske ogmenneske og menneskeog menneske ermenneske er detteer dette detdette det høyestedisippelen er anledninger anledning tilanledning til attil at lærerenat læreren forstårlæreren forstår segforstår seg selvlæreren er anledninger anledning tilanledning til attil at disippelenat disippelen forstårdisippelen forstår segforstår seg selv

Den som bare forstår seg på kjemi, forstår seg ikke engang på det. -Georg Christoph Lichtenberg
den-som-bare-forstår-seg-på-kjemi-forstår-seg-ikke-engang-på-det
Intet menneske er ondt nok til å fortelle sannheten om seg selv. -George Bernard Shaw
intet-menneske-er-ondt-nok-til-å-fortelle-sannheten-om-seg-selv
Den vise forstår av seg selv. -Forståelse
den-vise-forstår-av-seg-selv
Man kan bare gi av seg selv hva et annet menneske er i stand til å fremkalle. -Seg selv og andre
man-kan-bare-gi-av-seg-selv-hva-et-annet-menneske-er-i-stand-til-å-fremkalle
En god leder forstår å gjøre seg selv overflødig. -Gerhard Schwartz
en-god-leder-forstår-å-gjøre-seg-selv-overflødig