Meg har tiden tæret på, jeg er blitt dum og avblomstret og likegyldig; nå ser jeg på en kvinne som på litteratur.


meg-har-tiden-tæret-på-jeg-er-blitt-dum-og-avblomstret-og-likegyldig-nå-jeg-på-kvinne-som-på-litteratur
menn og aldermeghartidentæretjegerblittdumogavblomstretlikegyldigkvinnesomlitteraturmeg harhar tidentiden tærettæret påjeg erer blittblitt dumdum ogog avblomstretavblomstret ogog likegyldigser jegjeg påen kvinnekvinne somsom påpå litteraturmeg har tidenhar tiden tærettiden tæret påjeg er blitter blitt dumblitt dum ogdum og avblomstretog avblomstret ogavblomstret og likegyldignå ser jegser jeg påjeg på enpå en kvinneen kvinne somkvinne som påsom på litteraturmeg har tiden tærethar tiden tæret påjeg er blitt dumer blitt dum ogblitt dum og avblomstretdum og avblomstret ogog avblomstret og likegyldignå ser jeg påser jeg på enjeg på en kvinnepå en kvinne somen kvinne som påkvinne som på litteraturmeg har tiden tæret påjeg er blitt dum oger blitt dum og avblomstretblitt dum og avblomstret ogdum og avblomstret og likegyldignå ser jeg på enser jeg på en kvinnejeg på en kvinne sompå en kvinne som påen kvinne som på litteratur

Jeg lever, jeg lar meg leve, for at Borges skal bli i stand til å utpønske sin litteratur, og i denne litteraturen ser jeg min berettigelse. -Litteratur
jeg-lever-jeg-lar-meg-leve-for-at-borges-skal-bli-i-stand-til-å-utpønske-litteratur-og-i-denne-litteraturen-jeg-min-berettigelse
Min livsoppgave har hele tiden vært å trives i eget selskap og vite at jeg kan hjelpe meg selv. At jeg har en person inne i meg som kan holde meg i hånden når det røyner på som verst. -Anneli Drecker
min-livsoppgave-har-hele-tiden-vært-å-trives-i-eget-selskap-og-vite-at-jeg-kan-hjelpe-meg-selv-at-jeg-har-person-inne-i-meg-som-kan-holde-meg-i
Jeg har ofte spurt meg selv hvorfor en mann på tretti nesten alltid ser yngre ut enn en kvinne på tretti. -Alice Schwarzer
jeg-har-ofte-spurt-meg-selv-hvorfor-mann-på-tretti-nesten-alltid-yngre-ut-enn-kvinne-på-tretti