Medlidenhet med andres lidelser hindrer oss i å fortvile over vår egen lidelse.


medlidenhet-med-andres-lidelser-hindrer-oss-i-å-fortvile-over-vår-egen-lidelse
medlidenhetmedlidenhetmedandreslidelserhindrerossfortvileovervåregenlidelsemedlidenhet medandres lidelserlidelser hindrerhindrer ossoss iå fortvilefortvile overover vårvår egenegen lidelsemedlidenhet med andresmed andres lidelserandres lidelser hindrerlidelser hindrer osshindrer oss ioss i åi å fortvileå fortvile overfortvile over vårover vår egenvår egen lidelsemedlidenhet med andres lidelsermed andres lidelser hindrerandres lidelser hindrer osslidelser hindrer oss ihindrer oss i åoss i å fortvilei å fortvile overå fortvile over vårfortvile over vår egenover vår egen lidelsemedlidenhet med andres lidelser hindrermed andres lidelser hindrer ossandres lidelser hindrer oss ilidelser hindrer oss i åhindrer oss i å fortvileoss i å fortvile overi å fortvile over vårå fortvile over vår egenfortvile over vår egen lidelse

Det som vanligvis hindrer oss i å være helt oppriktig mot våre venner, er ikke så mye vår mistillit til dem, som vår mistillit til oss selv. -Oppriktighet
det-som-vanligvis-hindrer-oss-i-å-være-helt-oppriktig-mot-våre-venner-er-ikke-så-mye-vår-mistillit-til-dem-som-vår-mistillit-til-oss-selv
Gud har to ansikter - ett av medlidenhet og ett av av styrke. Begge er nødvendige, siden medlidenhet uten styrke fører oss inn i selvnytelse og styrke uten medlidenhet fører til vold. -Gud
gud-har-to-ansikter-ett-av-medlidenhet-og-ett-av-av-styrke-begge-er-nødvendige-siden-medlidenhet-uten-styrke-fører-oss-inn-i-selvnytelse-og
Alt vi gjør, gjør vi av fri vilje - vår egen eller andres. -Vilje
alt-vi-gjør-gjør-vi-av-fri-vilje-vår-egen-eller-andres
Alle tror at deres lidelser er større enn alle andres. -Lidelse
alle-tror-at-deres-lidelser-er-større-enn-alle-andres
De fleste av oss kan huske en tid da en bursdag - spesielt hvis det var ens egen - lyste opp verden som om en annen sol var steget. -Robert Wilson Lynd
de-fleste-av-oss-kan-huske-tid-da-bursdag-spesielt-hvis-det-var-ens-egen-lyste-opp-verden-som-om-annen-sol-var-steget