Med ditt savn og med din lykke, med ditt håp og med din tro skal du på det jevne bygge opp til stjernene en bro!


med-ditt-savn-og-med-din-lykke-med-ditt-håp-og-med-din-tro-skal-du-på-det-jevne-bygge-opp-til-stjernene-bro
levereglermeddittsavnogmeddinlykkehåptroskaldudetjevnebyggeopptilstjernenebromed dittditt savnsavn ogog medmed dindin lykkemed dittditt håphåp ogog medmed dindin trotro skalskal dudu påpå detdet jevnejevne byggebygge oppopp tiltil stjernenestjernene enen bromed ditt savnditt savn ogsavn og medog med dinmed din lykkemed ditt håpditt håp oghåp og medog med dinmed din trodin tro skaltro skal duskal du pådu på detpå det jevnedet jevne byggejevne bygge oppbygge opp tilopp til stjernenetil stjernene enstjernene en bromed ditt savn ogditt savn og medsavn og med dinog med din lykkemed ditt håp ogditt håp og medhåp og med dinog med din tromed din tro skaldin tro skal dutro skal du påskal du på detdu på det jevnepå det jevne byggedet jevne bygge oppjevne bygge opp tilbygge opp til stjerneneopp til stjernene entil stjernene en bromed ditt savn og medditt savn og med dinsavn og med din lykkemed ditt håp og medditt håp og med dinhåp og med din troog med din tro skalmed din tro skal dudin tro skal du påtro skal du på detskal du på det jevnedu på det jevne byggepå det jevne bygge oppdet jevne bygge opp tiljevne bygge opp til stjernenebygge opp til stjernene enopp til stjernene en bro

Husk at du ubevisst og ufrivillig påvirker alle dem du kommer i kontakt med, gjennom ordene dine, oppførselen din, smilet ditt, ja til og med med tausheten din, hele din personlighet. -Personlighet
husk-at-du-ubevisst-og-ufrivillig-påvirker-alle-dem-du-kommer-i-kontakt-med-gjennom-ordene-dine-oppførselen-din-smilet-ditt-ja-til-og-med-med
Du er like ung som din tro og ditt håp, og like gammel som din tvil og ditt mismot. -Ukjent
du-er-like-ung-som-din-tro-og-ditt-håp-og-like-gammel-som-din-tvil-og-ditt-mismot
Nå roper en verden: Vi trenger ditt hjerte, din evne, ditt brennende sinn! Og fikk du din ungdom til odel og eie, så bruk den! Sett kreftene inn! -Ungdom
nå-roper-verden-vi-trenger-ditt-hjerte-din-evne-ditt-brennende-sinn-og-fikk-du-din-ungdom-til-odel-og-eie-så-bruk-den-sett-kreftene-inn
Gå til glasset med din glede, men ikke til flasken med din sorg. -Gilbert Keith Chesterton
gå-til-glasset-med-din-glede-men-ikke-til-flasken-med-din-sorg
Du kommer alltid med ditt men; jeg tror enten din far eller mor var mennist. -Men
du-kommer-alltid-med-ditt-men-jeg-tror-enten-din-far-eller-mor-var-mennist
Du er så ung som din tro, så gammel som du vil, så ung som ditt håp og så gammel som din håpløshet. -Douglas MacArthur
du-er-så-ung-som-din-tro-så-gammel-som-du-vil-så-ung-som-ditt-håp-og-så-gammel-som-din-håpløshet