Margaret kastet et blikk på brevet fra sin søster, og skjøv det over frokostbordet til sin tante. Etter et øyeblikks stillhet, gikk tåreslusene opp.


margaret-kastet-et-blikk-på-brevet-fra-søster-og-skjøv-det-over-frokostbordet-til-tante-etter-et-øyeblikks-stillhet-gikk-tåreslusene-opp
søstermargaretkastetetblikkbrevetfrasøsterogskjøvdetoverfrokostbordettiltanteetterøyeblikksstillhetgikktåresluseneoppmargaret kastetkastet etet blikkblikk påpå brevetbrevet frafra sinsin søsterog skjøvskjøv detdet overover frokostbordetfrokostbordet tiltil sinsin tanteetter etet øyeblikksøyeblikks stillhetgikk tåreslusenetåreslusene oppmargaret kastet etkastet et blikket blikk påblikk på brevetpå brevet frabrevet fra sinfra sin søsterog skjøv detskjøv det overdet over frokostbordetover frokostbordet tilfrokostbordet til sintil sin tanteetter et øyeblikkset øyeblikks stillhetgikk tåreslusene oppmargaret kastet et blikkkastet et blikk pået blikk på brevetblikk på brevet frapå brevet fra sinbrevet fra sin søsterog skjøv det overskjøv det over frokostbordetdet over frokostbordet tilover frokostbordet til sinfrokostbordet til sin tanteetter et øyeblikks stillhetmargaret kastet et blikk påkastet et blikk på brevetet blikk på brevet frablikk på brevet fra sinpå brevet fra sin søsterog skjøv det over frokostbordetskjøv det over frokostbordet tildet over frokostbordet til sinover frokostbordet til sin tante

Stillhet kan være noe av det mest støyende du kan arbeide med, fordi den i sin ro, eller i sin uro, er veldig provoserende. -Stillhet
stillhet-kan-være-noe-av-det-mest-støyende-du-kan-arbeide-med-fordi-den-i-ro-eller-i-uro-er-veldig-provoserende
En kvinne ser i sin elskers beste venn nesten alltid sin verste fiende - hvis hun da ikke gjør ham til sin elsker. -Elsker
en-kvinne-i-elskers-beste-venn-nesten-alltid-verste-fiende-hvis-hun-da-ikke-gjør-ham-til-elsker
Den som vokter sin munn og sin tunge, berger sitt liv fra nød og trengsel. -Bibelen
den-som-vokter-munn-og-tunge-berger-sitt-liv-fra-nød-og-trengsel
Den som er for opptatt av sin navle, ser ingen kjærlige blikk. -Halldor Skard
den-som-er-for-opptatt-av-navle-ingen-kjærlige-blikk