Mange pessimister gjør ting med et så tungt hjerte at de lett blir plattfot.


mange-pessimister-gjør-ting-med-et-så-tungt-hjerte-at-lett-blir-plattfot
pessimistmangepessimistergjørtingmedettungthjerteatlettblirplattfotmange pessimisterpessimister gjørgjør tingting medmed etet såså tungttungt hjertehjerte atat dede lettlett blirblir plattfotmange pessimister gjørpessimister gjør tinggjør ting medting med etmed et sået så tungtså tungt hjertetungt hjerte athjerte at deat de lettde lett blirlett blir plattfotmange pessimister gjør tingpessimister gjør ting medgjør ting med etting med et såmed et så tungtet så tungt hjerteså tungt hjerte attungt hjerte at dehjerte at de lettat de lett blirde lett blir plattfotmange pessimister gjør ting medpessimister gjør ting med etgjør ting med et såting med et så tungtmed et så tungt hjerteet så tungt hjerte atså tungt hjerte at detungt hjerte at de letthjerte at de lett blirat de lett blir plattfot

Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden. -Afrikanske ordtak
mange-små-mennesker-som-på-mange-små-steder-gjør-mange-små-ting-kan-forandre-verden
Gjør ditt beste - og du vil finne at oppgaven veier lett i hånden, så lett at du med forventning strekker deg mot den tyngre prøve som kan komme etter. -Oppgave
gjør-ditt-beste-og-du-vil-finne-at-oppgaven-veier-lett-i-hånden-så-lett-at-du-med-forventning-strekker-deg-mot-den-tyngre-prøve-som-kan-komme
Man blir syk av å brenne inne med ting, og siden jeg har tenkt å bli 106 år, så kan jeg ikke brenne inne med ting. Jeg må jo se hvordan det går. -Berit Ås
man-blir-syk-av-å-brenne-inne-med-ting-og-siden-jeg-har-tenkt-å-bli-106-år-så-kan-jeg-ikke-brenne-inne-med-ting-jeg-må-jo-se-hvordan-det-går
Den som gjør det lett for de unge, gjør det vanskelig for dem. -Ungdom
den-som-gjør-det-lett-for-unge-gjør-det-vanskelig-for-dem
Mange hender gjøre arbeidet lett. -John Heywood
mange-hender-gjøre-arbeidet-lett