Mange kvinner gifter seg fordi de er lei av å være alene. Og mange skiller seg av samme grunn.


mange-kvinner-gifter-seg-fordi-er-lei-av-å-være-alene-og-mange-skiller-seg-av-samme-grunn
hanne wiedermangekvinnergiftersegfordierleiavværealeneogmangeskillersammegrunnmange kvinnerkvinner giftergifter segseg fordifordi dede erer leilei avav åå værevære aleneog mangemange skillerskiller segseg avav sammesamme grunnmange kvinner gifterkvinner gifter seggifter seg fordiseg fordi defordi de erde er leier lei avlei av åav å væreå være aleneog mange skillermange skiller segskiller seg avseg av sammeav samme grunnmange kvinner gifter segkvinner gifter seg fordigifter seg fordi deseg fordi de erfordi de er leide er lei aver lei av ålei av å væreav å være aleneog mange skiller segmange skiller seg avskiller seg av sammeseg av samme grunnmange kvinner gifter seg fordikvinner gifter seg fordi degifter seg fordi de erseg fordi de er leifordi de er lei avde er lei av åer lei av å værelei av å være aleneog mange skiller seg avmange skiller seg av sammeskiller seg av samme grunn

Når en kvinne skiller seg, er det ofte fordi hun er lei av å være utro mot den samme mannen hele tiden. -Walter Winchell
når-kvinne-skiller-seg-er-det-ofte-fordi-hun-er-lei-av-å-være-utro-mot-den-samme-mannen-hele-tiden
Mange kloke kvinner er alene bare fordi de ikke har forstått å skjule sin klokhet. -Kvinner
mange-kloke-kvinner-er-alene-bare-fordi-ikke-har-forstått-å-skjule-klokhet
Når en pike gifter seg, gir hun avkall på mange menns oppmerksomhet til fordel for én manns uoppmerksomhet. -Helen Rowland
når-pike-gifter-seg-gir-hun-avkall-på-mange-menns-oppmerksomhet-til-fordel-for-én-manns-uoppmerksomhet
Det er ikke mange anstendige kvinner som ikke er lei av å være det. -Kvinner
det-er-ikke-mange-anstendige-kvinner-som-ikke-er-lei-av-å-være-det
Hjertet må være det eneste organet i kroppen som reparerer seg selv. Utrolig hvor mange ganger det kan gå i filler, for så å ordne seg igjen. -Vera Micaelsen
hjertet-må-være-det-eneste-organet-i-kroppen-som-reparerer-seg-selv-utrolig-hvor-mange-ganger-det-kan-gå-i-filler-for-så-å-ordne-seg-igjen
Mange kvinner er ikke i fyr og flamme, utelukkende fordi de er gift med en ildsluker. -Kvinner
mange-kvinner-er-ikke-i-fyr-og-flamme-utelukkende-fordi-er-gift-med-ildsluker