Mange kritikere skriver anmeldelser for å si noe om seg selv, sin intelligens og formuleringsevne.


mange-kritikere-skriver-anmeldelser-for-å-noe-om-seg-selv-intelligens-og-formuleringsevne
stein mehrenmangekritikereskriveranmeldelserfornoeomsegselvintelligensogformuleringsevnemange kritikerekritikere skriverskriver anmeldelseranmeldelser forsi noenoe omom segseg selvsin intelligensintelligens ogog formuleringsevnemange kritikere skriverkritikere skriver anmeldelserskriver anmeldelser foranmeldelser for åfor å siå si noesi noe omnoe om segom seg selvsin intelligens ogintelligens og formuleringsevnemange kritikere skriver anmeldelserkritikere skriver anmeldelser forskriver anmeldelser for åanmeldelser for å sifor å si noeå si noe omsi noe om segnoe om seg selvsin intelligens og formuleringsevnemange kritikere skriver anmeldelser forkritikere skriver anmeldelser for åskriver anmeldelser for å sianmeldelser for å si noefor å si noe omå si noe om segsi noe om seg selv

Den som bruker et argument og herunder påberoper sin autoritet, bruker ikke sin intelligens; han bruker bare sin hukommelse.Altfor mange bedriftsledere har en hang til å følge opptråkkede stier i stedet for å være dynamiske og stole på seg selv, sin originalitet og sitt initiativ.En mann som skriver godt, skriver ikke som man skriver, men som han skriver.Man skriver ut fra det man har gjort seg selv til.En intelligent person som er stolt over sin intelligens, ligner en fange som er stolt over sin store celle.Den som lever bare for seg selv, avskyr ikke noe så mye som det å være alene med seg selv.