Mange kritikere skriver anmeldelser for å si noe om seg selv, sin intelligens og formuleringsevne.


mange-kritikere-skriver-anmeldelser-for-å-noe-om-seg-selv-intelligens-og-formuleringsevne
stein mehrenmangekritikereskriveranmeldelserfornoeomsegselvintelligensogformuleringsevnemange kritikerekritikere skriverskriver anmeldelseranmeldelser forsi noenoe omom segseg selvsin intelligensintelligens ogog formuleringsevnemange kritikere skriverkritikere skriver anmeldelserskriver anmeldelser foranmeldelser for åfor å siå si noesi noe omnoe om segom seg selvsin intelligens ogintelligens og formuleringsevnemange kritikere skriver anmeldelserkritikere skriver anmeldelser forskriver anmeldelser for åanmeldelser for å sifor å si noeå si noe omsi noe om segnoe om seg selvsin intelligens og formuleringsevnemange kritikere skriver anmeldelser forkritikere skriver anmeldelser for åskriver anmeldelser for å sianmeldelser for å si noefor å si noe omå si noe om segsi noe om seg selv

Den som bruker et argument og herunder påberoper sin autoritet, bruker ikke sin intelligens; han bruker bare sin hukommelse. -Leonardo da Vinci
den-som-bruker-et-argument-og-herunder-påberoper-autoritet-bruker-ikke-intelligens-han-bruker-bare-hukommelse
Altfor mange bedriftsledere har en hang til å følge opptråkkede stier i stedet for å være dynamiske og stole på seg selv, sin originalitet og sitt initiativ. -Louis Wolfson
altfor-mange-bedriftsledere-har-hang-til-å-følge-opptråkkede-stier-i-stedet-for-å-være-dynamiske-og-stole-på-seg-selv-originalitet-og-sitt
En mann som skriver godt, skriver ikke som man skriver, men som han skriver. -Skrive
en-mann-som-skriver-godt-skriver-ikke-som-man-skriver-men-som-han-skriver
Man skriver ut fra det man har gjort seg selv til. -Skrive
man-skriver-ut-fra-det-man-har-gjort-seg-selv-til
En intelligent person som er stolt over sin intelligens, ligner en fange som er stolt over sin store celle. -Simone Weil
en-intelligent-person-som-er-stolt-over-intelligens-ligner-fange-som-er-stolt-over-store-celle
Den som lever bare for seg selv, avskyr ikke noe så mye som det å være alene med seg selv. -Blaise Pascal
den-som-lever-bare-for-seg-selv-avskyr-ikke-noe-så-mye-som-det-å-være-alene-med-seg-selv