Mange har mislykkes i politikken bare fordi de kom frem til en riktig, men upopulær erkjennelse på et galt tidspunkt.


mange-har-mislykkes-i-politikken-bare-fordi-kom-frem-til-riktig-men-upopulær-erkjennelse-på-et-galt-tidspunkt
politikkmangeharmislykkespolitikkenbarefordikomfremtilriktigmenupopulærerkjennelseetgalttidspunktmange harhar mislykkesmislykkes ii politikkenpolitikken barebare fordifordi dede komkom fremfrem tiltil enen riktigmen upopulærupopulær erkjennelseerkjennelse påpå etet galtgalt tidspunktmange har mislykkeshar mislykkes imislykkes i politikkeni politikken barepolitikken bare fordibare fordi defordi de komde kom fremkom frem tilfrem til entil en riktigmen upopulær erkjennelseupopulær erkjennelse påerkjennelse på etpå et galtet galt tidspunktmange har mislykkes ihar mislykkes i politikkenmislykkes i politikken barei politikken bare fordipolitikken bare fordi debare fordi de komfordi de kom fremde kom frem tilkom frem til enfrem til en riktigmen upopulær erkjennelse påupopulær erkjennelse på eterkjennelse på et galtpå et galt tidspunktmange har mislykkes i politikkenhar mislykkes i politikken baremislykkes i politikken bare fordii politikken bare fordi depolitikken bare fordi de kombare fordi de kom fremfordi de kom frem tilde kom frem til enkom frem til en riktigmen upopulær erkjennelse på etupopulær erkjennelse på et galterkjennelse på et galt tidspunkt

Gavmildhet er ikke først og fremst å gi mye, men å gi på riktig tidspunkt. -Jean de La Bruyère
gavmildhet-er-ikke-først-og-fremst-å-gi-mye-men-å-gi-på-riktig-tidspunkt
Bare fortsett å mislykkes. Bare fortsett. Men neste gang bør du mislykkes bedre. -Nederlag
bare-fortsett-å-mislykkes-bare-fortsett-men-neste-gang-bør-du-mislykkes-bedre
En mening er ikke nødvendigvis riktig bare fordi noen er villig til å dø for den. -Oscar Wilde
en-mening-er-ikke-nødvendigvis-riktig-bare-fordi-noen-er-villig-til-å-dø-for-den
Det fins mange musikere, men bare én Beethoven; mange malere, men bare én Michelangelo; mange fotballspillere, men bare én Pele. -Pelé
det-fins-mange-musikere-men-bare-én-beethoven-mange-malere-men-bare-én-michelangelo-mange-fotballspillere-men-bare-én-pele
Politikken er en sløv fil som langsomt arbeider seg frem til sitt mål. -Politikk
politikken-er-sløv-fil-som-langsomt-arbeider-seg-frem-til-sitt-mål
Hvorfor går ikke humorister inn i politikken? Fordi de bare liker gode vitser. -Politikk
hvorfor-går-ikke-humorister-inn-i-politikken-fordi-bare-liker-gode-vitser