Mange foreldre finner ut at en klapp på ryggen hjelper til å utvikle karakteren - hvis den gis ofte nok, tidlig nok, og lavt nok.


mange-foreldre-finner-ut-at-klapp-på-ryggen-hjelper-til-å-utvikle-karakteren-hvis-den-gis-ofte-nok-tidlig-nok-og-lavt-nok
glen wheelermangeforeldrefinnerutatklappryggenhjelpertilutviklekarakterenhvisdengisoftenoktidligoglavtnokmange foreldreforeldre finnerfinner utut atat enen klappklapp påpå ryggenryggen hjelperhjelper tiltil åå utvikleutvikle karakterenkarakterenhvishvis denden gisgis ofteofte noktidlig nokog lavtlavt nokmange foreldre finnerforeldre finner utfinner ut atut at enat en klappen klapp påklapp på ryggenpå ryggen hjelperryggen hjelper tilhjelper til åtil å utvikleå utvikle karakterenutvikle karakterenhvis denhvis den gisden gis oftegis ofte nokog lavt nokmange foreldre finner utforeldre finner ut atfinner ut at enut at en klappat en klapp påen klapp på ryggenklapp på ryggen hjelperpå ryggen hjelper tilryggen hjelper til åhjelper til å utvikletil å utvikle karakterenå utvikle karakterenhvis den gishvis den gis ofteden gis ofte nokmange foreldre finner ut atforeldre finner ut at enfinner ut at en klapput at en klapp påat en klapp på ryggenen klapp på ryggen hjelperklapp på ryggen hjelper tilpå ryggen hjelper til åryggen hjelper til å utviklehjelper til å utvikle karakterentil å utvikle karakterenhvis den gis oftehvis den gis ofte nok

Ungdom er ikke nok. Og kjærlighet er ikke nok. Og suksess er ikke nok. Og kunne vi oppnå det, ville ikke nok være nok. -Mignon McLaughlin
ungdom-er-ikke-nok-og-kjærlighet-er-ikke-nok-og-suksess-er-ikke-nok-og-kunne-vi-oppnå-det-ville-ikke-nok-være-nok
Den som vet at nok er nok, vil alltid ha nok. -Nok
den-som-vet-at-nok-er-nok-vil-alltid-nok
Å skrive er et spørsmål om å finne små nok ord til store nok følelser. -Skrive
Å-skrive-er-et-spørsmål-om-å-finne-små-nok-ord-til-store-nok-følelser
Ingenting er nok for den som synes at nok er for lite. -Nok
ingenting-er-nok-for-den-som-synes-at-nok-er-for-lite
Vi har akkurat nok religion til å hate, men ikke nok til å få oss til å elske hverandre. -Jonathan Swift
vi-har-akkurat-nok-religion-til-å-hate-men-ikke-nok-til-å-få-oss-til-å-elske-hverandre
En mann vil at hans kone skal være gløgg nok til å forstå hvor dyktig han er, og dum nok til å beundre ham. -Eden Phillpots
en-mann-vil-at-hans-kone-skal-være-gløgg-nok-til-å-forstå-hvor-dyktig-han-er-og-dum-nok-til-å-beundre-ham