Mange av oss har slike spøkelser, og de liker ikke dagslys. De har en tendens til å sprekke når vi deler dem. Dessverre kan de vokse seg tilsvarende gigantiske når vi lar dem luske rundt i stillhet.


mange-av-oss-har-slike-spøkelser-og-liker-ikke-dagslys-de-har-tendens-til-å-sprekke-når-vi-deler-dem-dessverre-kan-vokse-seg-tilsvarende
skammangeavossharslikespøkelseroglikerikkedagslystendenstilsprekkenårvidelerdemdessverrekanvoksesegtilsvarendegigantiskelardemluskerundtstillhetmange avav ossoss harhar slikeslike spøkelserog dede likerliker ikkeikke dagslysde harhar enen tendenstendens tiltil åå sprekkesprekke nårnår vivi delerdeler demdessverre kankan dede voksevokse segseg tilsvarendetilsvarende gigantiskegigantiske nårnår vivi larlar demdem luskeluske rundtrundt ii stillhetmange av ossav oss haross har slikehar slike spøkelserog de likerde liker ikkeliker ikke dagslysde har enhar en tendensen tendens tiltendens til åtil å sprekkeå sprekke nårsprekke når vinår vi delervi deler demdessverre kan dekan de voksede vokse segvokse seg tilsvarendeseg tilsvarende gigantisketilsvarende gigantiske nårgigantiske når vinår vi larvi lar demlar dem luskedem luske rundtluske rundt irundt i stillhet

Mot kan ikke se rundt hjørner, men kommer seg likevel rundt dem. -Mignon McLaughlin
mot-kan-ikke-se-rundt-hjørner-men-kommer-seg-likevel-rundt-dem
La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. -Barn
la-små-barna-komme-til-meg-og-hindre-dem-ikke-for-guds-rike-tilhører-slike-som-dem
Norge har en tendens til å slippe inn mål når motstanderen har ballen. -Fotball
norge-har-tendens-til-å-slippe-inn-mål-når-motstanderen-har-ballen
Minnene ligger ikke igjen der man forlot dem. Man har slept dem med seg gjennom livets krokveier. Som en kjelke å dra på, mye har ramlet av, og mye har kommet til. -Minne
minnene-ligger-ikke-igjen-der-man-forlot-dem-man-har-slept-dem-med-seg-gjennom-livets-krokveier-som-kjelke-å-dra-på-mye-har-ramlet-av-og-mye-har
Spøkelser finnes bare om du lar dem finnes. -Spøkelse
spøkelser-finnes-bare-om-du-lar-dem-finnes