Man trenger ikke ha hovedfag i litteratur for å skjønne at de diktene Jon Herwig Carlsen leser opp er skrevet i tung rus!


man-trenger-ikke-hovedfag-i-litteratur-for-å-skjønne-at-diktene-jon-herwig-carlsen-leser-opp-er-skrevet-i-tung-rus
sportmantrengerikkehovedfaglitteraturforskjønneatdiktenejonherwigcarlsenleseropperskrevettungrusman trengertrenger ikkeikke haha hovedfaghovedfag ii litteraturlitteratur forå skjønneskjønne atat dede diktenediktene jonjon herwigherwig carlsencarlsen leserleser oppopp erer skrevetskrevet ii tungtung rusman trenger ikketrenger ikke haikke ha hovedfagha hovedfag ihovedfag i litteraturi litteratur forlitteratur for åfor å skjønneå skjønne atskjønne at deat de diktenede diktene jondiktene jon herwigjon herwig carlsenherwig carlsen lesercarlsen leser oppleser opp eropp er skreveter skrevet iskrevet i tungi tung rusman trenger ikke hatrenger ikke ha hovedfagikke ha hovedfag iha hovedfag i litteraturhovedfag i litteratur fori litteratur for ålitteratur for å skjønnefor å skjønne atå skjønne at deskjønne at de dikteneat de diktene jonde diktene jon herwigdiktene jon herwig carlsenjon herwig carlsen leserherwig carlsen leser oppcarlsen leser opp erleser opp er skrevetopp er skrevet ier skrevet i tungskrevet i tung rusman trenger ikke ha hovedfagtrenger ikke ha hovedfag iikke ha hovedfag i litteraturha hovedfag i litteratur forhovedfag i litteratur for åi litteratur for å skjønnelitteratur for å skjønne atfor å skjønne at deå skjønne at de dikteneskjønne at de diktene jonat de diktene jon herwigde diktene jon herwig carlsendiktene jon herwig carlsen leserjon herwig carlsen leser oppherwig carlsen leser opp ercarlsen leser opp er skrevetleser opp er skrevet iopp er skrevet i tunger skrevet i tung rus

Så lenge det er én god leser tilbake i verden, er det egentlig nok til å gjøre en skrevet fortelling mulig. -Lese
så-lenge-det-er-én-god-leser-tilbake-i-verden-er-det-egentlig-nok-til-å-gjøre-skrevet-fortelling-mulig
Man trenger styrke for å skjule sine følelser. Man trenger mot for å vise dem. -Ukjent
man-trenger-styrke-for-å-skjule-sine-følelser-man-trenger-mot-for-å-vise-dem
Man behøver dog virkelig ikke å gjøre alle og enhver regnskap for hva man leser, og hva man tenker innenfor sine fire vegger. -Henrik Ibsen
man-behøver-dog-virkelig-ikke-å-gjøre-alle-og-enhver-regnskap-for-hva-man-leser-og-hva-man-tenker-innenfor-sine-fire-vegger
Man trenger styrke for å være helt sikker. Man trenger mot for å tvile. -Ukjent
man-trenger-styrke-for-å-være-helt-sikker-man-trenger-mot-for-å-tvile
Man trenger styrke for å tilpasse seg. Man trenger mot for å være annerledes. -Ukjent
man-trenger-styrke-for-å-tilpasse-seg-man-trenger-mot-for-å-være-annerledes
Man trenger styrke for å elske. Man trenger mot for å la seg bli elsket. -Ukjent
man-trenger-styrke-for-å-elske-man-trenger-mot-for-å-seg-bli-elsket