Man må være en god leser for å kunne sitere klokt og godt.


man-må-være-god-leser-for-å-kunne-sitere-klokt-og-godt
sitatmanværegodleserforkunnesiterekloktoggodtman måmå værevære enen godgod leserleser forå kunnekunne siteresitere kloktklokt ogog godtman må væremå være envære en goden god lesergod leser forleser for åfor å kunneå kunne siterekunne sitere kloktsitere klokt ogklokt og godtman må være enmå være en godvære en god leseren god leser forgod leser for åleser for å kunnefor å kunne sitereå kunne sitere kloktkunne sitere klokt ogsitere klokt og godtman må være en godmå være en god leservære en god leser foren god leser for ågod leser for å kunneleser for å kunne siterefor å kunne sitere kloktå kunne sitere klokt ogkunne sitere klokt og godt

Å snakke godt er ikke å være god - å gjøre godt er å være god. -Godhet
Å-snakke-godt-er-ikke-å-være-god-å-gjøre-godt-er-å-være-god
En god leser oppdager ofte andre ting i verkene enn dem forfatterne selv har villet uttrykke og være seg bevisst. -Michel de Montaigne
en-god-leser-oppdager-ofte-andre-ting-i-verkene-enn-dem-forfatterne-selv-har-villet-uttrykke-og-være-seg-bevisst
Man kan ikke leve godt, elske godt eller sove godt uten å spise godt. -Virginia Woolf
man-kan-ikke-leve-godt-elske-godt-eller-sove-godt-uten-å-spise-godt
Det beste kompliment man kan gi en forfatter, er å sitere ham. -Sitat
det-beste-kompliment-man-kan-gi-forfatter-er-å-sitere-ham
Man kan sitere dårlig poesi hvis det er av en stor poet. -Sitat
man-kan-sitere-dårlig-poesi-hvis-det-er-av-stor-poet