Man må arbeide, om ikke av lyst, så i hvert fall av desperasjon - for det viser seg ved nærmere betraktning at arbeid er mindre kjedelig enn fornøyelser.


man-må-arbeide-om-ikke-av-lyst-så-i-hvert-fall-av-desperasjon-for-det-viser-seg-ved-nærmere-betraktning-at-arbeid-er-mindre-kjedelig-enn
charles baudelairemanarbeideomikkeavlysthvertfalldesperasjonfordetvisersegvednærmerebetraktningatarbeidermindrekjedeligennfornøyelserman måmå arbeideom ikkeikke avav lysti hverthvert fallfall avav desperasjondesperasjonfordet viserviser segseg vedved nærmerenærmere betraktningbetraktning atat arbeidarbeid erer mindremindre kjedeligkjedelig ennenn fornøyelserman må arbeideom ikke avikke av lystså i hverti hvert fallhvert fall avfall av desperasjonav desperasjonfor detfor det viserdet viser segviser seg vedseg ved nærmereved nærmere betraktningnærmere betraktning atbetraktning at arbeidat arbeid erarbeid er mindreer mindre kjedeligmindre kjedelig ennkjedelig enn fornøyelser

Å kjede seg ved sitt arbeid er å arbeide dårlig.Det er blitt sagt at ved grundig lesning av Anna Karenina vil man, om ikke annet, i hvert fall lære hvordan man lager jordbærsyltetøy.Jeg skulle ønske jeg var død; det er et vanlig ønske, som, i hvert fall av og til, viser at det finnes noe som er mer verd enn livet.En mann som snorker, er ikke det verste. Da vet man i hvert fall at han er der.Kjærlighet er ikke alt her i livet, men det er i hvert fall bedre enn alt som kommer på andreplass.På 70-tallet var man enten på venstresiden eller på høyresiden. Og det var i hvert fall ikke jeg.