Man lærer aldri en mann riktig å kjenne før man har skilt seg fra ham.


man-lærer-aldri-mann-riktig-å-kjenne-før-man-har-skilt-seg-fra-ham
skilsmissemanlæreraldrimannriktigkjenneførmanharskiltsegfrahamman lærerlærer aldrialdri enen mannmann riktigriktig åå kjennekjenne førfør manman harhar skiltskilt segseg frafra hamman lærer aldrilærer aldri enaldri en mannen mann riktigmann riktig åriktig å kjenneå kjenne førkjenne før manfør man harman har skilthar skilt segskilt seg fraseg fra hamman lærer aldri enlærer aldri en mannaldri en mann riktigen mann riktig åmann riktig å kjenneriktig å kjenne førå kjenne før mankjenne før man harfør man har skiltman har skilt seghar skilt seg fraskilt seg fra hamman lærer aldri en mannlærer aldri en mann riktigaldri en mann riktig åen mann riktig å kjennemann riktig å kjenne førriktig å kjenne før manå kjenne før man harkjenne før man har skiltfør man har skilt segman har skilt seg frahar skilt seg fra ham

Man lærer aldri en kvinne å kjenne før man har møtt henne i retten. -Skilsmisse
man-lærer-aldri-kvinne-å-kjenne-før-man-har-møtt-henne-i-retten
Man lykkeønsker ikke en lærer fordi han lærer andre at to og to er fire. Man lykkeønsker ham muligens fordi han har valgt en så vakker livsgjerning. -Lærer
man-lykkeønsker-ikke-lærer-fordi-han-lærer-andre-at-to-og-to-er-fire-man-lykkeønsker-ham-muligens-fordi-han-har-valgt-så-vakker-livsgjerning
Dess mer utrygt og kritisk læringsmiljøet er, jo dummere og mer mislykket føler man seg, og dess lengre tid tar det før man lærer det man skal - hvis man i det hele tatt gjør det. -Lære
dess-mer-utrygt-og-kritisk-læringsmiljøet-er-jo-dummere-og-mer-mislykket-føler-man-seg-og-dess-lengre-tid-tar-det-før-man-lærer-det-man-skal
Lærer vi å kjenne våre begrensninger for tidlig, lærer vi aldri å kjenne våre krefter. -Mignon McLaughlin
lærer-vi-å-kjenne-våre-begrensninger-for-tidlig-lærer-vi-aldri-å-kjenne-våre-krefter
Det fine er at man kan forandre seg, kjenne på andre behov, og ikke la redsel stå i veien for noe man har lyst til. -Lene Marlin
det-fine-er-at-man-kan-forandre-seg-kjenne-på-andre-behov-og-ikke-redsel-stå-i-veien-for-noe-man-har-lyst-til