Man kjenner fremskrittet på at folk som tidligere var redde for å fly med jetfly, nå er redde for å kjøre med hest og vogn.


man-kjenner-fremskrittet-på-at-folk-som-tidligere-var-redde-for-å-fly-med-jetfly-nå-er-redde-for-å-kjøre-med-hest-og-vogn
jack lemmonmankjennerfremskrittetatfolksomtidligerevarreddeforflymedjetflyerkjørehestogvognman kjennerkjenner fremskrittetfremskrittet påpå atat folkfolk somsom tidligeretidligere varvar redderedde forå flyfly medmed jetflynå erer redderedde forå kjørekjøre medmed hesthest ogog vognman kjenner fremskrittetkjenner fremskrittet påfremskrittet på atpå at folkat folk somfolk som tidligeresom tidligere vartidligere var reddevar redde forredde for åfor å flyå fly medfly med jetflynå er reddeer redde forredde for åfor å kjøreå kjøre medkjøre med hestmed hest oghest og vognman kjenner fremskrittet påkjenner fremskrittet på atfremskrittet på at folkpå at folk somat folk som tidligerefolk som tidligere varsom tidligere var reddetidligere var redde forvar redde for åredde for å flyfor å fly medå fly med jetflynå er redde forer redde for åredde for å kjørefor å kjøre medå kjøre med hestkjøre med hest ogmed hest og vognman kjenner fremskrittet på atkjenner fremskrittet på at folkfremskrittet på at folk sompå at folk som tidligereat folk som tidligere varfolk som tidligere var reddesom tidligere var redde fortidligere var redde for åvar redde for å flyredde for å fly medfor å fly med jetflynå er redde for åer redde for å kjøreredde for å kjøre medfor å kjøre med hestå kjøre med hest ogkjøre med hest og vogn

Fremskrittet lar seg ikke stanse. Tidligere trengte man fem møllkuler til én badedrakt. Nå er det nok med én møllkule til fem badedrakter. -Micheline Presle
fremskrittet-lar-seg-ikke-stanse-tidligere-trengte-man-fem-møllkuler-til-én-badedrakt-nå-er-det-nok-med-én-møllkule-til-fem-badedrakter
Den smale vei - å leve for andre for å redde sin sjel. Den brede - å leve for andre for å redde sin selvaktelse. -Vei
den-smale-vei-å-leve-for-andre-for-å-redde-sjel-den-brede-å-leve-for-andre-for-å-redde-selvaktelse
Ta det med deg! Det minste av grønt som har hendt deg kan redde livet ditt en dag i vinterlandet. -Minne
ta-det-med-deg-det-minste-av-grønt-som-har-hendt-deg-kan-redde-livet-ditt-dag-i-vinterlandet
Det er mye enklere å bare konkludere med at det for sent å snu, at det er for sent å redde verden. -Pessimist
det-er-mye-enklere-å-bare-konkludere-med-at-det-for-sent-å-snu-at-det-er-for-sent-å-redde-verden
Straffen for berømmelse er at du må kjede seg til døde sammen med folk som tidligere overså deg. -Mary Wilson Little
straffen-for-berømmelse-er-at-du-må-kjede-seg-til-dø-sammen-med-folk-som-tidligere-overså-deg
Det er moro å se keepere som setter pris på å redde. -Bent Svele
det-er-moro-å-se-keepere-som-setter-pris-på-å-redde