Man kan overdrive i alle retninger, og er det noen områder som ikke har grenser for overdrivelsesmuligheter, så er det løgn og nasjonalfølelse.


man-kan-overdrive-i-alle-retninger-og-er-det-noen-områder-som-ikke-har-grenser-for-overdrivelsesmuligheter-så-er-det-løgn-og-nasjonalfølelse
overdrivelsemankanoverdrivealleretningerogerdetnoenområdersomikkehargrenserforoverdrivelsesmuligheterløgnnasjonalfølelseman kankan overdriveoverdrive ii allealle retningerog erer detdet noennoen områderområder somsom ikkeikke harhar grensergrenser forså erer detdet løgnløgn ogog nasjonalfølelseman kan overdrivekan overdrive ioverdrive i allei alle retningerog er deter det noendet noen områdernoen områder somområder som ikkesom ikke harikke har grenserhar grenser forgrenser for overdrivelsesmuligheterså er deter det løgndet løgn ogløgn og nasjonalfølelseman kan overdrive ikan overdrive i alleoverdrive i alle retningerog er det noener det noen områderdet noen områder somnoen områder som ikkeområder som ikke harsom ikke har grenserikke har grenser forhar grenser for overdrivelsesmuligheterså er det løgner det løgn ogdet løgn og nasjonalfølelseman kan overdrive i allekan overdrive i alle retningerog er det noen områderer det noen områder somdet noen områder som ikkenoen områder som ikke harområder som ikke har grensersom ikke har grenser forikke har grenser for overdrivelsesmuligheterså er det løgn oger det løgn og nasjonalfølelse

Hvem bestemmer om du er god nok? Dette gjelder alle områder i livet. Du er ikke bedre enn deg selv. Det handler om å gjøre så godt man kan. -Være seg selv
hvem-bestemmer-om-du-er-god-nok-dette-gjelder-alle-områder-i-livet-du-er-ikke-bedre-enn-deg-selv-det-handler-om-å-gjøre-så-godt-man-kan
Karisma i politikk er som potens i senga: enten har man det, eller så har man det ikke. Lære det kan man ikke under noen omstendigheter. -Politikk
karisma-i-politikk-er-som-potens-i-senga-enten-har-man-det-eller-så-har-man-det-ikke-lære-det-kan-man-ikke-under-noen-omstendigheter
Man sier at kjærligheten ikke kjenner noen grenser, men grensene er nettopp det interessante. -Kjærlighet - grenseløs
man-sier-at-kjærligheten-ikke-kjenner-noen-grenser-men-grensene-er-nettopp-det-interessante
Ingen kan klare å yte maks på alle områder uten at det tærer på de samlede kreftene. -Maria Thommessen
ingen-kan-klare-å-yte-maks-på-alle-områder-uten-at-det-tærer-på-samlede-kreftene
Impotent hat er den frykteligste av alle følelser; man skal ikke hate noen som man ikke kan ødelegge. -Hat
impotent-hat-er-den-frykteligste-av-alle-følelser-man-skal-ikke-hate-noen-som-man-ikke-kan-ødelegge
Jeg har ikke hatt noen grenser, så jeg har latt alt mulige skje uten å løpe min vei eller velge det vekk. -Grense
jeg-har-ikke-hatt-noen-grenser-så-jeg-har-latt-alt-mulige-skje-uten-å-løpe-min-vei-eller-velge-det-vekk