Man kan ikke bedømme Wagners opera Lohengrin etter å ha hørt den bare én gang, og jeg har i hvert fall ikke tenkt å høre den to ganger.


man-kan-ikke-bedømme-wagners-opera-lohengrin-etter-å-hørt-den-bare-én-gang-og-jeg-har-i-hvert-fall-ikke-tenkt-å-høre-den-to-ganger
gioacchino rossinimankanikkebedømmewagnersoperalohengrinetterhørtdenbareéngangogjegharhvertfalltenkthøretogangerman kankan ikkeikke bedømmebedømme wagnerswagners operaopera lohengrinlohengrin etteretter åha hørthørt denden barebare énén gangog jegjeg harhar ii hverthvert fallfall ikkeikke tenkttenkt åå hørehøre denman kan ikkekan ikke bedømmeikke bedømme wagnersbedømme wagners operawagners opera lohengrinopera lohengrin etterlohengrin etter åetter å haå ha hørtha hørt denhørt den bareden bare énbare én gangog jeg harjeg har ihar i hverti hvert fallhvert fall ikkefall ikke tenktikke tenkt åtenkt å høreå høre denden to gangerman kan ikke bedømmekan ikke bedømme wagnersikke bedømme wagners operabedømme wagners opera lohengrinwagners opera lohengrin etteropera lohengrin etter ålohengrin etter å haetter å ha hørtå ha hørt denha hørt den barehørt den bare énden bare én gangog jeg har ijeg har i hverthar i hvert falli hvert fall ikkehvert fall ikke tenktfall ikke tenkt åikke tenkt å høretenkt å høre denhøre den to gangerman kan ikke bedømme wagnerskan ikke bedømme wagners operaikke bedømme wagners opera lohengrinbedømme wagners opera lohengrin etterwagners opera lohengrin etter åopera lohengrin etter å halohengrin etter å ha hørtetter å ha hørt denå ha hørt den bareha hørt den bare énhørt den bare én gangog jeg har i hvertjeg har i hvert fallhar i hvert fall ikkei hvert fall ikke tenkthvert fall ikke tenkt åfall ikke tenkt å høreikke tenkt å høre denå høre den to ganger

Man skal ikke bedømme en politisk bevegelse etter dens mål, men bare etter dens midler. -Politikk
man-skal-ikke-bedømme-politisk-bevegelse-etter-dens-mål-men-bare-etter-dens-midler
Jeg tror ikke på et liv etter dette, men jeg tar i hvert fall med meg rent undertøy. -Livet etter dette
jeg-tror-ikke-på-et-liv-etter-dette-men-jeg-tar-i-hvert-fall-med-meg-rent-undertøy
Den som graver etter skatter i sitt indre, finner i hvert fall til slutt et hull som ikke var der fra før. -Kjenne seg selv
den-som-graver-etter-skatter-i-sitt-indre-finner-i-hvert-fall-til-slutt-et-hull-som-ikke-var-der-fra-før
Den som har sagt fire ganger at han absolutt ikke har tenkt å gå av, kommer antakelig til å gjøre det. -Politiker
den-som-har-sagt-fire-ganger-at-han-absolutt-ikke-har-tenkt-å-gå-av-kommer-antakelig-til-å-gjøre-det
Hvor mange ganger skal du gå den samme veien gang på gang fordi det er den eneste du kan? -Vei
hvor-mange-ganger-skal-du-gå-den-samme-veien-gang-på-gang-fordi-det-er-den-eneste-du-kan
Jeg tror jeg kan skrive rent og klart nå, for jeg kjenner virkelig ikke mer til vrede. I hvert fall ikke til hat. -Georges Bernanos
jeg-tror-jeg-kan-skrive-rent-og-klart-nå-for-jeg-kjenner-virkelig-ikke-mer-til-vrede-i-hvert-fall-ikke-til-hat