Man er klok så lenge man søker visdommen. I det øyeblikk man tror man har funnet den, blir man en tåpe.


man-er-klok-så-lenge-man-søker-visdommen-i-det-øyeblikk-man-tror-man-har-funnet-den-blir-man-tåpe
ukjentmanerkloklengemansøkervisdommendetøyeblikktrorharfunnetdenblirtåpeman erer klokklok såså lengelenge manman søkersøker visdommeni detdet øyeblikkøyeblikk manman trorman harhar funnetfunnet denblir manman enen tåpeman er kloker klok såklok så lengeså lenge manlenge man søkerman søker visdommeni det øyeblikkdet øyeblikk manøyeblikk man trorman tror mantror man harman har funnethar funnet denblir man enman en tåpeman er klok såer klok så lengeklok så lenge manså lenge man søkerlenge man søker visdommeni det øyeblikk mandet øyeblikk man trorøyeblikk man tror manman tror man hartror man har funnetman har funnet denblir man en tåpeman er klok så lengeer klok så lenge manklok så lenge man søkerså lenge man søker visdommeni det øyeblikk man trordet øyeblikk man tror manøyeblikk man tror man harman tror man har funnettror man har funnet den

Man tror alltid at man må bli gammel for å bli klok, men i virkeligheten har man, når alderdommens år kommer, nok med å holde seg like klok som man var. -Johann Wolfgang von Goethe
man-tror-alltid-at-man-må-bli-gammel-for-å-bli-klok-men-i-virkeligheten-har-man-når-alderdommens-år-kommer-nok-med-å-holde-seg-like-klok-som-man
Et menneske forblir vis så lenge det søker visdommen. Når det tror å ha funnet den, blir det en narr. -Visdom
et-menneske-forblir-vis-så-lenge-det-søker-visdommen-når-det-tror-å-funnet-den-blir-det-narr
Bare tre ting hender menneskene: De fødes, lever og dør. Man merker ikke at man blir født, man lider når man dør, og man glemmer å leve. -Menneske
bare-tre-ting-hender-menneskene-de-fødes-lever-og-dør-man-merker-ikke-at-man-blir-født-man-lider-når-man-dør-og-man-glemmer-å-leve
Musikk og litteratur er spørsmål, aldri svar. Hvis man tror man har funnet et svar, er det ikke lenger noe å finne. -Musikk
musikk-og-litteratur-er-spørsmål-aldri-svar-hvis-man-tror-man-har-funnet-et-svar-er-det-ikke-lenger-noe-å-finne
Når man ser personlig stil, blir man både forundret og glad. Man ventet å møte en forfatter, og så finner man et menneske. -Forfatter
når-man-personlig-stil-blir-man-bå-forundret-og-glad-man-ventet-å-møte-forfatter-og-så-finner-man-et-menneske