Man er for alvor gammel når man bare kan snakke om sine barnebarn og sine kunstige tenner.


man-er-for-alvor-gammel-når-man-bare-kan-snakke-om-sine-barnebarn-og-sine-kunstige-tenner
alexandrine augustemanerforalvorgammelnårmanbarekansnakkeomsinebarnebarnogkunstigetennerman erer forgammel nårnår manman barebare kankan snakkesnakke omom sinesine barnebarnbarnebarn ogog sinesine kunstigekunstige tennerman er forer for alvorfor alvor gammelalvor gammel nårgammel når mannår man bareman bare kanbare kan snakkekan snakke omsnakke om sineom sine barnebarnsine barnebarn ogbarnebarn og sineog sine kunstigesine kunstige tennerman er for alvorer for alvor gammelfor alvor gammel nåralvor gammel når mangammel når man barenår man bare kanman bare kan snakkebare kan snakke omkan snakke om sinesnakke om sine barnebarnom sine barnebarn ogsine barnebarn og sinebarnebarn og sine kunstigeog sine kunstige tennerman er for alvor gammeler for alvor gammel nårfor alvor gammel når manalvor gammel når man baregammel når man bare kannår man bare kan snakkeman bare kan snakke ombare kan snakke om sinekan snakke om sine barnebarnsnakke om sine barnebarn ogom sine barnebarn og sinesine barnebarn og sine kunstigebarnebarn og sine kunstige tenner

Gammel er man når man ikke lenger sover sammen med tennene sine. -Enzo Petrucci
gammel-er-man-når-man-ikke-lenger-sover-sammen-med-tennene-sine
Et sted har jeg lest at man ikke kan oppdra sine barn. Man kan bare være et godt eksempel. -Åsne Seierstad
et-sted-har-jeg-lest-at-man-ikke-kan-oppdra-sine-barn-man-kan-bare-være-et-godt-eksempel
Når man er frisk, er man ung, når man er syk, er man gammel, uansett hvilken alder man befinner seg i. -Kristina Augusta
når-man-er-frisk-er-man-ung-når-man-er-syk-er-man-gammel-uansett-hvilken-alder-man-befinner-seg-i
Først når man tilgir sine foreldre er man voksen. -Voksen
først-når-man-tilgir-sine-foreldre-er-man-voksen
Det finnes mange som tror man bare kan lyve når man snakker - ikke når man tier. -Karl Kristian Steincke
det-finnes-mange-som-tror-man-bare-kan-lyve-når-man-snakker-ikke-når-man-tier
Av sine illusjoner kjenner man bare de brustne. -Illusjon
av-sine-illusjoner-kjenner-man-bare-brustne