Man behøver dog virkelig ikke å gjøre alle og enhver regnskap for hva man leser, og hva man tenker innenfor sine fire vegger.


man-behøver-dog-virkelig-ikke-å-gjøre-alle-og-enhver-regnskap-for-hva-man-leser-og-hva-man-tenker-innenfor-sine-fire-vegger
henrik ibsenmanbehøverdogvirkeligikkegjørealleogenhverregnskapforhvamanlesertenkerinnenforsinefireveggerman behøverbehøver dogdog virkeligvirkelig ikkeikke åå gjøregjøre allealle ogog enhverenhver regnskapregnskap forhva manman leserog hvahva manman tenkertenker innenforsine firefire veggerman behøver dogbehøver dog virkeligdog virkelig ikkevirkelig ikke åikke å gjøreå gjøre allegjøre alle ogalle og enhverog enhver regnskapenhver regnskap forregnskap for hvafor hva manhva man leserog hva manhva man tenkerman tenker innenfortenker innenfor sineinnenfor sine firesine fire veggerman behøver dog virkeligbehøver dog virkelig ikkedog virkelig ikke åvirkelig ikke å gjøreikke å gjøre alleå gjøre alle oggjøre alle og enhveralle og enhver regnskapog enhver regnskap forenhver regnskap for hvaregnskap for hva manfor hva man leserog hva man tenkerhva man tenker innenforman tenker innenfor sinetenker innenfor sine fireinnenfor sine fire veggerman behøver dog virkelig ikkebehøver dog virkelig ikke ådog virkelig ikke å gjørevirkelig ikke å gjøre alleikke å gjøre alle ogå gjøre alle og enhvergjøre alle og enhver regnskapalle og enhver regnskap forog enhver regnskap for hvaenhver regnskap for hva manregnskap for hva man leserog hva man tenker innenforhva man tenker innenfor sineman tenker innenfor sine firetenker innenfor sine fire vegger

Pussig at man alltid sier hva man tenker når man ikke tenker på hva man sier. -Torvald Gahlin
pussig-at-man-alltid-sier-hva-man-tenker-når-man-ikke-tenker-på-hva-man-sier
For å komme seg frem i verden er det ikke avgjørende hva man er, men hva man klarer å innbille sine medmennesker at man er. -Suksess
for-å-komme-seg-frem-i-verden-er-det-ikke-avgjørende-hva-man-er-men-hva-man-klarer-å-innbille-sine-medmennesker-at-man-er
Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. -Lov
man-skal-ikke-plage-andre-man-skal-være-grei-og-snill-og-for-øvrig-kan-man-gjøre-hva-man-vil
Man vet hva man har, men ikke hva man får. -Fremtid
man-vet-hva-man-har-men-ikke-hva-man-får
Man kan være herre over hva man gjør, men aldri over hva man føler. -Gustave Flaubert
man-kan-være-herre-over-hva-man-gjør-men-aldri-over-hva-man-føler
Man får sjelden spørsmål om hva man ikke våget å gjøre. -Mot
man-får-sjelden-spørsmål-om-hva-man-ikke-våget-å-gjøre