Man bør ta fatt på en lett oppgave som om den var vanskelig og en vanskelig oppgave som om den var lett.


man-bør-ta-fatt-på-lett-oppgave-som-om-den-var-vanskelig-og-vanskelig-oppgave-som-om-den-var-lett
oppgavemanbørtafattlettoppgavesomomdenvarvanskeligoglettman børbør tata fattfatt påen lettlett oppgaveoppgave somsom omom denden varvar vanskeligvanskelig ogog enen vanskeligvanskelig oppgaveoppgave somsom omom denden varvar lettman bør tabør ta fattta fatt påfatt på enpå en letten lett oppgavelett oppgave somoppgave som omsom om denom den varden var vanskeligvar vanskelig ogvanskelig og enog en vanskeligen vanskelig oppgavevanskelig oppgave somoppgave som omsom om denom den varden var lettman bør ta fattbør ta fatt påta fatt på enfatt på en lettpå en lett oppgaveen lett oppgave somlett oppgave som omoppgave som om densom om den varom den var vanskeligden var vanskelig ogvar vanskelig og envanskelig og en vanskeligog en vanskelig oppgaveen vanskelig oppgave somvanskelig oppgave som omoppgave som om densom om den varom den var lettman bør ta fatt påbør ta fatt på enta fatt på en lettfatt på en lett oppgavepå en lett oppgave somen lett oppgave som omlett oppgave som om denoppgave som om den varsom om den var vanskeligom den var vanskelig ogden var vanskelig og envar vanskelig og en vanskeligvanskelig og en vanskelig oppgaveog en vanskelig oppgave somen vanskelig oppgave som omvanskelig oppgave som om denoppgave som om den varsom om den var lett

Komitearbeid er som en lenestol, lett å synke ned i, men vanskelig å komme ut av. -Kenneth J. Shively
komitearbeid-er-som-lenestol-lett-å-synke-ned-i-men-vanskelig-å-komme-ut-av
Det er vanskelig å heve levestandarden med de beste lover, men lett å senke den ved dårlig lovgivning. -Theodore Roosevelt
det-er-vanskelig-å-heve-levestandarden-med-beste-lover-men-lett-å-senke-den-ved-dårlig-lovgivning
Den som gjør det lett for de unge, gjør det vanskelig for dem. -Ungdom
den-som-gjør-det-lett-for-unge-gjør-det-vanskelig-for-dem
Jeg har stor glede av å snakke med de gamle. De har tilbakelagt den veien vi alle skal gå og vet hvor den er ujevn og vanskelig og hvor den er jevn og lett. -Platon
jeg-har-stor-glede-av-å-snakke-med-gamle-de-har-tilbakelagt-den-veien-vi-alle-skal-gå-og-vet-hvor-den-er-ujevn-og-vanskelig-og-hvor-den-er-jevn-og
Kritikken er lett og kunsten vanskelig. -Kritikk
kritikken-er-lett-og-kunsten-vanskelig