Man bør hjelpe menneskene av all sin evne, skjønt de i grunnen ikke fortjener å bli hjulpet.


man-bør-hjelpe-menneskene-av-all-evne-skjønt-i-grunnen-ikke-fortjener-å-bli-hjulpet
voltairemanbørhjelpemenneskeneavallevneskjøntgrunnenikkefortjenerblihjulpetman børbør hjelpehjelpe menneskenemenneskene avav allall sinsin evneskjønt dei grunnengrunnen ikkeikke fortjenerfortjener åå blibli hjulpetman bør hjelpebør hjelpe menneskenehjelpe menneskene avmenneskene av allav all sinall sin evneskjønt de ide i grunneni grunnen ikkegrunnen ikke fortjenerikke fortjener åfortjener å bliå bli hjulpetman bør hjelpe menneskenebør hjelpe menneskene avhjelpe menneskene av allmenneskene av all sinav all sin evneskjønt de i grunnende i grunnen ikkei grunnen ikke fortjenergrunnen ikke fortjener åikke fortjener å blifortjener å bli hjulpetman bør hjelpe menneskene avbør hjelpe menneskene av allhjelpe menneskene av all sinmenneskene av all sin evneskjønt de i grunnen ikkede i grunnen ikke fortjeneri grunnen ikke fortjener ågrunnen ikke fortjener å bliikke fortjener å bli hjulpet

Frihet er menneskets evne til å ta hånd om sin egen utvikling. Det er vår evne til å forme oss selv. -Rollo May
frihet-er-menneskets-evne-til-å-ta-hånd-om-egen-utvikling-det-er-vår-evne-til-å-forme-oss-selv
Man bør gråte over menneskene når de blir født, ikke når de dør. -Fødsel
man-bør-gråte-over-menneskene-når-blir-født-ikke-når-dør
Det er alltid kvinnens manglende evne til fornyelse som er grunnen til mannens utroskap. -Utroskap
det-er-alltid-kvinnens-manglende-evne-til-fornyelse-som-er-grunnen-til-mannens-utroskap
Den kan ingen hjelpe, som ikke vil hjelpe seg selv. -Hjelp
den-kan-ingen-hjelpe-som-ikke-vil-hjelpe-seg-selv
Det er bortkastet penger å hjelpe dem som ikke ønsker å hjelpe seg selv. -Hjelp
det-er-bortkastet-penger-å-hjelpe-dem-som-ikke-ønsker-å-hjelpe-seg-selv