Man bør gå på museer - siden jeg begynte å gå på museer, har jeg sovet hver natt - det er ingenting som tretter så mye som museer.


man-bør-gå-på-museer-siden-jeg-begynte-å-gå-på-museer-har-jeg-sovet-hver-natt-det-er-ingenting-som-tretter-så-mye-som-museer
storm pmanbørmuseersidenjegbegyntemuseerharsovethvernattdeteringentingsomtrettermyemuseerman børbør gåpå museermuseersidensiden jegjeg begyntebegynte åpå museerhar jegjeg sovetsovet hverhver nattnattdetdet erer ingentingingenting somsom trettertretter såså myemye somsom museerman bør gåbør gå pågå på museerpå museersiden jegsiden jeg begyntejeg begynte åbegynte å gågå på museerhar jeg sovetjeg sovet hversovet hver natthver nattdet erdet er ingentinger ingenting somingenting som trettersom tretter såtretter så myeså mye sommye som museerman bør gå påbør gå på museergå på museersiden jeg begyntesiden jeg begynte åjeg begynte å gåbegynte å gå påå gå på museerhar jeg sovet hverjeg sovet hver nattsovet hver nattdet er ingentingdet er ingenting somer ingenting som tretteringenting som tretter såsom tretter så myetretter så mye somså mye som museerman bør gå på museerbør gå på museersiden jeg begynte åsiden jeg begynte å gåjeg begynte å gå påbegynte å gå på museerhar jeg sovet hver nattjeg sovet hver nattdet er ingenting somdet er ingenting som tretterer ingenting som tretter såingenting som tretter så myesom tretter så mye somtretter så mye som museer

Jeg er lei av museer, kunstens kirkegårder. -Museum
jeg-er-lei-av-museer-kunstens-kirkegårder
Eldre mennesker er som museer: Fasaden spiller ingen rolle, bare skattene inni. -Jeanne Moreau
eldre-mennesker-er-som-museer-fasaden-spiller-ingen-rolle-bare-skattene-inni
Museer skal ses utenfra, fjell nedenfra og kroer innenfra. -Museum
museer-skal-ses-utenfra-fjell-nedenfra-og-kroer-innenfra
Og museer var deg jo alltid en avsky. Du kalte dem for gravhvelvinger - -Henrik Ibsen
og-museer-var-deg-jo-alltid-avsky-du-kalte-dem-for-gravhvelvinger
Når jeg våknet ved siden av mine tidligere menn om morgenen, så de bebreidende på meg - bare fordi jeg hadde sovet. -Kvinner og menn
når-jeg-våknet-ved-siden-av-mine-tidligere-menn-om-morgenen-så-bebreidende-på-meg-bare-fordi-jeg-hadde-sovet