Måten å komme i gang på er å slutte å snakke og begynne å gjøre noe.


måten-å-komme-i-gang-på-er-å-slutte-å-snakke-og-begynne-å-gjøre-noe
walt disneymåtenkommegangersluttesnakkeogbegynnegjørenoemåten åå kommekomme ii ganggang påpå erer åå slutteslutte åå snakkesnakke ogog begynnebegynne åå gjøregjøre noemåten å kommeå komme ikomme i gangi gang pågang på erpå er åer å slutteå slutte åslutte å snakkeå snakke ogsnakke og begynneog begynne åbegynne å gjøreå gjøre noemåten å komme iå komme i gangkomme i gang påi gang på ergang på er åpå er å slutteer å slutte åå slutte å snakkeslutte å snakke ogå snakke og begynnesnakke og begynne åog begynne å gjørebegynne å gjøre noemåten å komme i gangå komme i gang påkomme i gang på eri gang på er ågang på er å sluttepå er å slutte åer å slutte å snakkeå slutte å snakke ogslutte å snakke og begynneå snakke og begynne åsnakke og begynne å gjøreog begynne å gjøre noe

Den eneste måten å løse oppgavene på, er å begynne. Vis hvordan du gjør det. Ikke snakk om hvordan du bør gjøre det. -Oppgave
den-eneste-måten-å-løse-oppgavene-på-er-å-begynne-vis-hvordan-du-gjør-det-ikke-snakk-om-hvordan-du-bør-gjøre-det
Krig er lett å begynne, men vanskelig å slutte. -Sallust
krig-er-lett-å-begynne-men-vanskelig-å-slutte
Demokrati vil si styre gjennom diskusjon der den optimale effekt oppnås ved at man får folk til å slutte å snakke. -Demokrati
demokrati-vil-styre-gjennom-diskusjon-der-den-optimale-effekt-oppnås-ved-at-man-får-folk-til-å-slutte-å-snakke
Den beste måten å bringe en kvinne til taushet på, er å la henne snakke ut. -Kvinner
den-beste-måten-å-bringe-kvinne-til-taushet-på-er-å-henne-snakke-ut
Frykt ikke at ditt liv skal slutte. Frykt heller at det aldri skal begynne. -John Henry Newman
frykt-ikke-at-ditt-liv-skal-slutte-frykt-heller-at-det-aldri-skal-begynne