Lykkelig er den mann som har en kone som forteller ham hva han skal gjøre, og en sekretær som gjør det.


lykkelig-er-den-mann-som-har-kone-som-forteller-ham-hva-han-skal-gjøre-og-sekretær-som-gjør-det
lord mancroftlykkeligerdenmannsomharkonefortellerhamhvahanskalgjøreogsekretærgjørdetlykkelig erer denden mannmann somsom harhar enen konekone somsom fortellerforteller hamham hvahva hanhan skalskal gjøreog enen sekretærsekretær somsom gjørgjør detlykkelig er dener den mannden mann sommann som harsom har enhar en koneen kone somkone som fortellersom forteller hamforteller ham hvaham hva hanhva han skalhan skal gjøreog en sekretæren sekretær somsekretær som gjørsom gjør detlykkelig er den manner den mann somden mann som harmann som har ensom har en konehar en kone somen kone som fortellerkone som forteller hamsom forteller ham hvaforteller ham hva hanham hva han skalhva han skal gjøreog en sekretær somen sekretær som gjørsekretær som gjør detlykkelig er den mann somer den mann som harden mann som har enmann som har en konesom har en kone somhar en kone som fortelleren kone som forteller hamkone som forteller ham hvasom forteller ham hva hanforteller ham hva han skalham hva han skal gjøreog en sekretær som gjøren sekretær som gjør det

Barn forteller hva de gjør, menn hva de har gjort, dårer hva de skal gjøre. -Johan Oxenstierna
barn-forteller-hva-gjør-menn-hva-har-gjort-dårer-hva-skal-gjøre
Den kloke vet hva han skal gjøre i en gitt situasjon, den dyktige vet hvordan han skal gjøre det, og den gode gjør det. -Ukjent
den-kloke-vet-hva-han-skal-gjøre-i-gitt-situasjon-den-dyktige-vet-hvordan-han-skal-gjøre-det-og-den-gode-gjør-det
Lykkelig er den som ikke sørger over hva han mangler, men gleder seg over hva han har. -Lykke
lykkelig-er-den-som-ikke-sørger-over-hva-han-mangler-men-gleder-seg-over-hva-han-har
Ha ingen tiltro til hva statistikk forteller, før du nøye har tenkt over hva den ikke forteller. -William W. Watt
ha-ingen-tiltro-til-hva-statistikk-forteller-før-du-nøye-har-tenkt-over-hva-den-ikke-forteller