Lukke er ikkje eit liv i fred men kampen for å vera den du er.


lukke-er-ikkje-eit-liv-i-fred-men-kampen-for-å-vera-den-du-er
lykke erlukkeerikkjeeitlivfredmenkampenforveradenduerlukke erer ikkjeikkje eiteit livliv ii fredfred menmen kampenkampen forå veravera denden dudu erlukke er ikkjeer ikkje eitikkje eit liveit liv iliv i fredi fred menfred men kampenmen kampen forkampen for åfor å veraå vera denvera den duden du erlukke er ikkje eiter ikkje eit livikkje eit liv ieit liv i fredliv i fred meni fred men kampenfred men kampen formen kampen for åkampen for å verafor å vera denå vera den duvera den du erlukke er ikkje eit liver ikkje eit liv iikkje eit liv i fredeit liv i fred menliv i fred men kampeni fred men kampen forfred men kampen for åmen kampen for å verakampen for å vera denfor å vera den duå vera den du er

I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no. -Gerd Grønvold Saue
i-eit-skinnande-no-skal-du-leva-ikkje-i-går-ikkje-i-morgon-men-no
Det er neppe råd å venne naturen av med kannibalisme, rovmord og lystmord, incest og forakt for dei svakaste, men eg er nokså glad for at eg ikkje lever eit naturleg liv. -Marta Norheim
det-er-neppe-råd-å-venne-naturen-av-med-kannibalisme-rovmord-og-lystmord-incest-og-forakt-for-dei-svakaste-men-eg-er-nokså-glad-for-at-eg-ikkje
Legg ikkje ditt liv i mi hand om min kjærleik er svar min kjærleik er også eit rop i motvind -Åse-Marie Nesse
legg-ikkje-ditt-liv-i-mi-hand-om-min-kjærleik-er-svar-min-kjærleik-er-også-eit-rop-i-motvind
Samd er venskap når segja ein kann den andre all sin hug. Vinglut vera er verst av alt, all-rosar er ikkje ven. -Vennskap
samd-er-venskap-når-segja-ein-kann-den-andre-all-hug-vinglut-vera-er-verst-av-alt-all-rosar-er-ikkje-ven
Å vera til - større ord er ikkje sagt! -Være til
Å-vera-til-større-ord-er-ikkje-sagt